ربروف به دنبال گزينش 4 بازيکن خارجي از بین 6 گزينه

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

فدراســیون فوتبال عربستان پیش از این براي اینکه نمایندگانش در مســابقات لیــگ قهرمانان آســیا بتوانند بــه جاي 4 لژیونر بــا 6 لژیونر بازي کننــد، نامهاي به کنفدراســیون فوتبال آســیا فرستاده بود اما به نظر ميرسد البي و تالش سعوديها در ایافســی جواب نداده است. روزنامه «الشرق االوســط» عربســتان خبر داده ربروف، ســرمربي االهلي بــراي انتخاب 4 لژیونر خود در فهرســت آســیایي براي دیدار با پرسپولیس در حال تصمیمگیري اســت. این روزنامه ســعودي نام دو لژیونر قطعي در فهرست آســیایي االهلي را عمر السومه، مهاجم ســوري و دهسواز، مهاجم برزیلي اعالم کــرد. 2 لژیونــر دیگري که باید مقابل پرســپولیس بازي کنند از میان ویتگا(هافبک)، محمد عبدالشافي(مدافع) و آبوبانا(مدافع) و لژیونر ششمي که االهلي تاکنون رســما اعالم نکرده (احتماال برایان رویز) انتخاب ميشــود. از طرفي روزنامه عکاظ دیگــر روزنامه ســعودي نیز مدعي شده آبوبانا، مدافع جدید نیجریهاي االهلي با تصمیم ربروف، سرمربي تیم در فهرست آسیایي قرار نميگیرد و مقابل پرسپولیس بازي نميکند. با همین اخبار از دو روزنامه معتبر عربستاني مشخص ميشود االهلي که نتوانســته رضایت ایافســی را براي بازي مقابل پرســپولیس با 6 لژیونر جلب کند در نتیجه به دنبــال گزینش در میان لژیونرهایش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.