داور مورد عالقه اصفهانیان، تراكتور - پرسپولیس را سوت میزند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حســین زرگر داوري که اصال قرار نبــود در رقابتهاي لیگ برتر این فصل قضاوت کند حساسترین بازي هفته دوم را سوت خواهد زد.

این اتفاق در شــرایطي رخ ميدهد کــه به نظر ميرســد بعد از اســتعفاي کامرانيفــر در کمیتــه داوران فریدون اصفهانیان داوريهاي این هفته را چیده و قضاوت مهمترین بازي هفته را به داور نورچشــمياش زرگر داده اســت. زرگر از آن دســت داوراني اســت که از سوي هواداران پرســپولیس به استقاللي بودن متهــم ميشــود و بعد از آن چشــمک معروف به پرویــز مظلومي جبههگیري دوستداران متعصب پرسپولیس علیه او بیشتر شد.

از طرفي پرسپولیســيها خاطرات بد و تلــخ زیــادي از قضاوتهاي زرگر دارند. شکســت به نفت تهران در آستانه قهرمانــي آن هم با گل وحید امیري که در موقعیــت آفســاید به ثمر رســید یا شکست مقابل سپاهان با حساب 4 بر 2 در شرایطي که پرسپولیسيها ميگفتند دو پنالتي آنها نادیده گرفته شده است.

دهها ماجراي دیگر براي زرگر و تیم داوري او در هنگام قضاوت در بازيهاي پرســپولیس به وجود آمده و این بار نیز کمیتــه داوران اقدام بــه دادن قضاوت یک بازي دیگر پرســپولیس به این داور کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.