ذوالفقارنسب:درموردبرانکو-يحیی،خیالبافینکنید

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برانکو تا حاال موفق نشــده یحیي گل محمدي را شکســت دهد اما ذوالفقارنسب ميگوید طلســم شــدن یک مربي مقابل مربي دیگر چیز بیهودهاي است:«این مساله در مباحث روانشناسي و روانشناسي ورزشي جایــي ندارد. به نظر من آنچه در فوتبال ما به این شکل وجود دارد حاصل خیالبافيها و تصویرسازيهاي نادرست است.»

پیشکسوت پرسپولیس به برد در تبریز خوشبین اســت: «تراکتورسازي تیم خیلي خوبي اســت و در شــهر خودش هم بازي ميکند و تماشاگران خونگرمي هم دارد. به نظرم در بازي روز پنجشــنبه هر نتیجهاي ميتوانــد رخ دهد اما پرســپولیس تیم با برنامهاي اســت که ميتواند از این بازي هم با دست پر خارج شود.»

حرفهــاي ایــن پیشکســوت درباره برخورد با مســلمان و طارمي هم شنیدني اســت: «این باشگاه است که بازیکن را باید در یــک چارچوب انضباطي و مســوولیت پذیــري قرار بدهد تا بازیکن نتواند خارج از محدوده کارياش اظهارنظر بکند. به نظرم کاري که مسلمان و طارمي کردند نباید رخ ميداد چرا که یک باشگاه مثل یک خانواده اســت و مســائل درون خانوادگي نباید به بیرون درز کند. البته شــاید آنها در کمیته انضباطي باشــگاه پاسخگو بودهاند و ما خبر نداریم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.