موضوع عجیب كمك داور

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

روز گذشــته کمــک داور بــازي تراکتورســازي پرسپولیس تغییر کرد و بابک داوري جایگزین علي میرزابیگي شد. ماجرا از این قرار بود که میرزابیگي همراه با ســعید علي نژادیــان و موعود بنیــادي فر قصد ســفر بــه اندونزي و قضاوت در یکي از بازيهاي لیگ داخلي این کشور را داشت اما این سفر کال لغو شد تا میرزابیگي از اینجا مانده و از آنجا رانده شود. عجیبتر اینکه کمیته داوران فدراســیون نه از سفر این تیم داوري به اندونزي خبر داشت که براي میرزابیگي قضاوت گذاشــت نه از لغو سفر تا کمک داورش در این هفته بیکار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.