درويش وند ديرتر رفت

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

از بیــن بازیکنان پرســپولیس در فهرست 18 نفره ابوالفضل درویشوند گلر جوان ســرخها در بــازي امیدهاي پرســپولیس اســتقالل حاضر شد و امروز صبح با پروازي جداگانه به تبریز رفت. همچنیــن فــرزاد حبیباللهي آنالیزور پرســپولیس هم که از ســوي برانکو مامور تماشاي بازي امیدها شده بود امروز صبح راهي تبریز شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.