كمال بازي نميكند

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

همانطور که نوشــته بودیم بازي کردن کامیابي نیا در ترکیب اصلي این هفته هم اتفــاق نخواهد افتاد و برانکو در مورد او ریســک نميکند. کامیابي نیا دیروز هم تمرینهای اختصاصياش را ادامه داد و بــا تیم به تبریز رفت اما در ترکیــب اصلي قرار نخواهد گرفت و هفته بعد ثابت ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.