فضاي مجازي آسیبهاي جدي به بانوان زده

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

محمدرضا داورزني در آستانه اعزام تيم ملي واليبال بانوان به رقابتهاي قهرماني زنان آســيا در جمع اعضاي اين تيم حاضر شــد و با آنها صحبت كرد. همين نشست باعث شد تا او درباره نگاهش به تيم ملي بانوان نكتههايي را مطرح كند. با اينكه نايب رييس ســابق فدراسيون در نقدهايي كه بعــد از جدايياش از نحوه نگاه به بانوان در فدراسيون واليبال داشت، داورزني تاكيد دارد كه كارهاي زيادي در اين فدراسيون در حوزه بانوان شده است: «در حوزه واليبال بانوان كارهاي زيادي انجام شده و كارهاي زيادي بايد انجام شــود. حضور بانوان در عرصه آسيايي و جهاني ســختيهاي خود را دارد كه شــايد چند برابر پسران باشد اما تالش فدراسيون ايجاد موازنه بين مردان و زنان اين رشته ورزشي است.»

سرپرست فدراسيون واليبال ادامه ميدهد: «نگاه به ورزش واليبال بانوان به شــكل حاشــيهاي و براي اقناع افكار عمومي نيســت بلكه اعتقاد داريم كه واليبال زنان ايران ميتوانــد مانند مردان در مياديــن مختلف موفق عمل كند.»

داورزني با بيــان اينكه واليبال بانــوان ايران براي موفقيت در قاره آســيا بايد ابتدا مقابل كشورهاي شرق اين قــاره مانند چين، ژاپن، كره جنوبــي، چين تايپه و تايلند نمايش خوبي داشــته باشد، ميگويد: «مهمترين نكته موفقيت آنها شروع واليبال از سنين 8 سالگي است. بازيكنان ايران هيچ چيزي كمتر از كشورهاي شرق آسيا ندارند و اگر مانند آنها استعداديابي را از سنين كمتر آغاز كنيم، موفق ميشويم، در چند سال اخير اين كار شروع شده است. قبال در ايران از سنين 14 سال استعداد يابي شــروع ميشــد كه در حال حاضر اين مهم كمتر شده است.»

سرپرســت فدراســيون واليبال با تاكيد بر اينكه در چند سال اخير رفته رفته بازيكنان واليبال بانوان شرايط فيزيكي و فني خوبي كســب كرده انــد، ادامه ميدهد: «با اســتعداديابيهاي جديد اين روند نيز بهتر ميشــود و جوانگرايي انجام شده در واليبال بانوان شرايط تيمهاي ايران را بهتر ميكند.»

او به اردوگاه اختصاصي تيمهاي ملي واليبال بانوان ايران هم اشــاره ميكنــد: «واليبال بانوان تنها رشــته ورزشي ايران اســت كه اينگونه امكاناتي دارد و در هيچ رشته ديگر اينگونه تجهيزات و امكانات براي ملي پوشان وجود ندارد. كفســازي اســتاندارد اردوگاه ملي آسيب ديدگيها را به حداقل ميرساند و اين نكته بسيار مهمي است. در شرايط فعلي كشور فشــارهاي زيادي از سوي باشگاهها و حتي تيمهاي مردان براي استفاده از اردوگاه تيمهاي ملي زنان در اوقات نداشتن اردو روي فدراسيون است اما تا كنون زير بار اين موضوع نرفتيم.»

داورزني با بيان اينكه روند رو به رشد واليبال بانوان ايران به دليل ايجاد حاشــيه به دفعات با توقف و كندي روبهرو شــده اســت، ميگويد: «يكي از مهمترين داليل اين موضوع مشكالت فضاي مجازي است، كه آسيبهاي جدي به بازيكنان وارد كرده است.»

او با تاكيد بر اينكــه به حريم خصوصي افراد كاري نداريم، توضيحاتــش را كامل ميكنــد: «اما اگر حريم خصوصــي افراد به تيم ملي آســيب بزنــد، ديگر حريم خصوصي محسوب نميشــود و بازيكنان و اعضاي كادر فني بايد به اين موضوع دقت بيشتري داشته باشند. ملي پوشــان مرد و زن ايران مسووليت مهمي بر عهده دارند كه بايد به آن دقت كنند. از ســوي ديگر تالش دولت و وزارت ورزش و جوانان نيز ايجاد شــرايط مناســب براي ورزش دختران و پسران است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.