ستارههاي ایراني

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

به مناسبت بيستمين سالگرد تاسيس كميته پارالمپيك آمريكاي جنوبي، سايت كميته بينالمللــي پارالمپيك به موفقيت برخي از ورزشكاران پرداخته است. در اين بين كميته بينالمللي پارالمپيك همچنين در اين گــزارش خود به تمجيد از عملكرد دو ورزشــكار ايرانــي در بزرگترين رويداد تاريخي اين قاره پرداخته است.

برگزاري بازيهاي پارالمپيك 2016 ريو تاريخيترين رويــداد ورزش معلوالن براي قاره آمريكاي جنوبي بود. اين بازيها از حيث عملكرد ورزشــكاران بهترين دوره و از نظر فــروش بليت در جايگاه دوم قرار داشــت. به همين دليل كميته بينالمللي پارالمپيك در گزارشــي مفصل به سالروز تاســيس پارالمپيــك آمريــكاي جنوبي پرداخته اســت. طبق اعالم سايت كميته بينالمللــي پارالمپيك، از اين رقابتها دو ميليون و 150 هزار نفر ديدن كردند و يك ميليون نفر از طريق شــبكههاي ديجيتال كميته بينالمللي پارالمپيك به تماشــاي ايــن مســابقات نشســتند. همچنين اين بازيها در 154 كشــور پوشش رسانهاي داده شــد كه از اين حيث، اتفاقي تاريخي بود.

بخشي از اين گزارش به زهرا نعمتي، كمانــدار ايرانــي پرداخته كــه پرچمدار كشورش در بازيهاي المپيك بود: «مردم برزيل بســيار در طول برگزاري بازيهاي المپيك و پارالمپيك با من مهربان بودند. آنها رفتار بسيار خوبي با من داشتند. تمام كاري كه من انجام دادهام اين بوده كه اين انــرژي را از آنها گرفته تــا در كارم از آن كمك بگيرم.»

22 رشــته ورزشــي در بازيهــاي پارالمپيك ريو برگزار شــد كه نســبت به دوره قبل آن در لندن، دو رشــته بيشــتر بود. كانو و ســه گانه براي نخستين بار در اين دوره از بازيها برگزار شــدند. حضور 4328 ورزشــكار از 159 كشور جهان كه از اين تعداد، 1670 نفر هم ورزشــكار زن بودند، جالب توجه بود. در بخش ديگري از اين مطلب به ســيامند رحمان اشاره شده و اينكه او نخســتين پارالمپيني است كه باالي 300 كيلو وزنه زده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.