باز هم سنگ اندازي به سبک انگلیسیها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ابتدا قرار شــد از بين نفراتي كــه راهي رقابتهاي جهاني ميشوند حسين كيهاني بماند و كمي ديرتر برود اما بقيه نفرات هم به خاطر مشــكل ويزا ماندگار شدند و نتوانستند طبق برنامهريزي راهي لندن شوند.

البته تيمور غياثي در مصاحبهاي اعالم كرده كه اين مشكل حل شده و دووميدانيكاران ايران امشب به لندن ســفر ميكنند اما با اين حال نگرانيها همچنان وجود دارد.

حسن تفتيان كه در چند ماه اخير، چند بار درگير صدور ويزا شده و حتي آخرين برنامه تمرينياش پيش از رقابتهاي جهاني را آنطور كه ميخواست نتوانست انجام دهد، به اين موضوع واكنش نشــان ميدهد و ميگويد: «همانطور كه ســال گذشته به خاطر عدم صدور رواديد، تيم ملي دووميداني از اعزام به مســابقات جهاني آمريكا بازماند، امســال هم تيم ملي دووميداني ايران در انتظار صدور رواديد از طرف ســفارت انگليس اســت تا بتواند جمعه در مسابقات جهاني لندن به ميدان برود. همانطور كه ايران بارها نشان داده كه ورزش را با سياست متمايز ميداند و رواديــد تيمهاي خارجــي از جمله آمريكا و انگليس را براي حضور در مسابقات ورزشي به موقع صادر كرده، اميدواريم كه اين بار انگليسيها به تعهد خود عمل كنند و رواديد تيم ملي ايران را به موقع صادر كنند.»

اين شرايط در حالي براي تيم ملي به وجود آمده كه رقابتهاي دووميداني قهرماني جهان از جمعه شب آغاز ميشود و از بين نمايندگان ايران احسان حدادي بايد به مصاف رقبايش برود. البته شرايط احسان فرق ميكند و

او از بالروس راهي لندن ميشود اما در مورد ساير نفرات اينطور گفته شــده كه ويزاي بقيه ورزشــكاران و نفرات اعزامي ايران، امروز صبح صادر ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.