با او حرفهاي زيادي براي گفتن داريم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مليپوش بسكتبال ايران ميگويد با اضافه شــدن حدادي قطعا شرايط بســيار بهتري در كاپ آسيا خواهيم داشت.

بهنام يخچالي درباره شرايط تيم ملي پيش از اعزام به رقابتهاي كاپ آســيا ميگويد: «در روند آمادهسازي تيــم ملي به چين ســفر كرديم و در مسابقات خيلي خوبی حضور داشتيم. در ابتدا مســابقات اطلــس بود كه به نظرم حقمان قهرماني بود اما در ديدار نيمهنهايي تنها با يك اشــتباه بازي را واگــذار كرديم و به فينال نرســيديم. فــارغ از نتيجــه كــه بايــد قهرمان ميشــديم اما ايــن اتفــاق نيفتاد. به نظرم تجربه خيلي خوبي كسب كرديم كه قطعا در كاپآســيا از آن استفاده ميكنيــم. اين مســابقات بــا حضور تيمهاي خوبي برگزار شــد و واقعا به آمادگي تيم كمــك كرد و بچهها هم از نظر روانــي و هم از نظر فني خيلي رشد كردند. »

مليپــوش تيم بســكتبال ايران با اشــاره به مســابقات چهارجانبه در چين ادامه ميدهد: «ما روند صعودي داشتيم و به نظرم در اين تورنمنت به اوج آمادگي رسيديم. در هر سه مسابقه خيلــي خوب كار كرديم و توانســتيم برنده باشــيم. ما بعد از ليگ به چين سفر كرديم و زمان زيادي براي تمرين نداشــتيم و در آن ديدارهاي دوستانه خــوب كار نكرديم. همــان زمان هم گفتيم كه براي هماهنگي نياز به زمان بيشتري داريم كه اين اتفاق هم افتاد و خيلي خوب شديم.»

او ادامه ميدهــد: « به نظرم در مسابقات چهارجانبه چين نشان داديم كــه از نظر رواني، انگيزشــي، بدني و فني در شــرايط خوبي به سر ميبريم و در اوج بوديــم و قطعا اين شــرايط براي كاپ آسيا بهتر هم خواهد شد و انشاءا... با باالترين سطح آمادگي در اين رقابتها شركت ميكنيم.»

يخچالــي همچنيــن ميگويــد تنها دغدغه شــان هم با اضافه شدن حدادي از بين رفته اســت: «تيم روند خيلي خوبي داشت و شرايطمان بسيار مطلوب اســت. تنها نگراني ما درباره حــدادي بود كه خدا را شــكر به تيم اضافه شده و از اين مرحله در كنارمان خواهد بود. فرصت هــم داريم تا با او هماهنگ شــويم. قطعا با آمدن حامد به تيم شرايطمان در رقابتها متفاوت خواهد شــد و با قدرت بسيار بيشتري بــه مصاف حريفــان ميرويــم. همه ميدانند كه ايران با حدادي حرفهاي زيادي براي گفتن دارد. »

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.