غالمي: تا با موسوي برخورد نكنيد بر نميگردم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

يكي از سواالت اصلي در ماجراي درگيري اردوي واليبــال، بحث طرف دوم ماجرا بود و اينكه چرا با او برخورد نشده.

مطلــب اصلي ما هم فــرداي اين اتفاق با همين ديد به ماجرا نگاه كرد. ســوال بزرگي كه حاال سرپرست تيم ملــي ميگويد دغدغه عادل غالمي نيز هست.

خوشخبــر در توضيــح ماجراي درگيــري ميگويد:«در ايــن تمرين چرخشــي تيمي كه داريم، ســرعتي زنها ضربه شان را ميزنند و ميروند مينشينند. انگار محمد موسوي دقايق زيادي بيــرون بوده، وقتــي به زمين ميآيد، نوبتــش را كه ميزند ميگويد چون بدنش سرد ميشود، نوبت عادل را ميگيرد. آن لحظه بحثي بين شــان پيش ميآيد. كوالكوويچ ميپرسد چه شــده كه عادل ميگويد هيچي داريم جوك ميگوييــم ولــي لحظاتي بعد عــادل قهر ميكند، ايــن اتفاق اينقدر ســريع ميافتد كه من كه سرم پشت به تمرين بــود و با تلفن حرف ميزدم اصال متوجه ماجرا نشدم.»

طبق گفتــه خوش خبــر، عادل غالمي همان روز درگيري ميخواسته تا با موسوي هم برخورد شود و تا اين اتفاق نيفتد به تيم ملي بر نميگردد.

عادل غالمی در حالی اين واكنش را نشــان مــی دهد كه يك ســايت ايتاليايي به اين ماجرا پرداخت و علت اين اتفاق را عنوان كرده است!

ســايت ايتاليايي ‪»oasport. it«‬ در ايــن باره نوشــت: «عــادل غالمي از تيــم ملــي ايران اخراج شــد؛ او به همتيميهايش توهيــن كرد و اردوي تيم را ترك كرد.»

در ادامه گزارش اين سايت آمده: «غالمــي در جريان تمريــن تيمش با صداي بلند سر همتيميهايش داد زد و ســپس بدون گرفتن اجازه از ايگور كوالكوويــچ محل تمرين را ترك كرد، پــس از اين ماجرا هــم غالمي از تيم ملي كنار گذاشته شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.