پنجشنبه، شروع آخرين اردوي بسكتباليستها

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

آخريــن اردوي تيم ملي بســكتبال ايــران پيــش از اعــزام به كاپ آســيا از پنجشــنبه صبح با حضور 16 بازيكن آغاز ميشود. مليپوشان ايران كه از 17 مرداد ماه بايد در كاپ آســيا به ميدان بروند تا يكشــنبه پانزدهم اين ماه در اردو حضور دارنــد و ســپس راهي بيــروت، پايتخت لبنان ميشــوند. حامد حدادي، اوشــين ســاهاكيان، روزبه ارغوان، بهنام يخچالي، محمد جمشــيدي، فريد اصالني، ســجاد مشــايخي، ميثم ميرزايي، نويد نيكتاش، نويــد رضايي فر، علي ...ا وردي، ارســالن كاظمي، وحيد دليــر زهان، محمد ترابي، كيوان رياحي و امين صديقي نفرات دعوت شده به اين مرحله از اردو هستند. مهران حاتمي، ســرمربي تيم، محمد عابديني و مهران آتشــي همكاران او، داود تركاشوند ماساژور، محمد دهقان فيزيوتراپ و مهدي حسن زاده بدنساز تيم ملي هستند. مهران سررشــته نيز بهعنوان سرپرست تيم ملي در اردو حضور دارد. البته سايت فدراسيون جهاني بسكتبال در قسمت كاپ آسيا نام 12 بازيكن ايران در اين رقابتها را معرفي كرده اما مشخص نيست كه همين نفرات به لبنان ميروند يــا تغييراتي در تركيب تيم ايجاد ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.