مربيان بايد مولف و جستوجوگر باشند نه مقلد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ســيدمصطفي هاشــمي طبا مدير همايش رويكرد پزشكي ورزشي در بدنسازي، آمادگي جسماني، تغذيه و مكملهاي ورزشي، بهرهگيري علم و دانش روز را براي پيشــرفت بســيار مهم و ضــروري ميداند و جســتوجو براي يادگيري بيشــتر، دانش افزايي و مولف بودن را جزو خصوصيات اصلي مربيان فعال ورزش كشور ميداند.

ســيد مصطفي هاشــمي طبا در اين رابطه ميگويــد: «زماني كه رييس سازمان تربيت بدني بودم متوجه شدم برخي مربيان از الگوهايي كه در كتابهاي ورزشــي قرار دارد تبعيت ميكنند، درشــرايطي كه الگوهايي كه در كتابها اســت مربوط به همه ورزشــكاران نيست و از آنجا كه ظرفيت انســانها و نوع آناتومي بــدن آنها با هم تفاوت دارد از لحاظ علمي بايد بر اســاس مشخصات هر ورزشكار براي او برنامهريزي تمريني داشت نه آنكه از هر الگويي بدون توجه به ظرفيت ورزشكاراني كه با آنها كار ميكنيم، استفاده ببريم.»

رييس ســابق ســازمان تربيت بدني ادامه ميدهد: «بايد با توجه به مشــخصات ذاتي، فيزيكي و ژنتيكي هر ورزشــكار براي موفقيت او برنامهريزي كنيم و در چنين حالتي اســت كه نتيجه گيري هم بهتر و راحتتر حاصل ميشود. بنابراين مربيان براي موفقيت ورزشكاران خود بايد از علم و دانش روز اســتفاده كنند و در عين حال از تجربه هم در كنــار دانش بهره ببرند. در مجموع مربي بايد جســتوجو كند و مولف باشد نه تقليدكننده صرف از روي دست ديگران.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.