شناي موزون بانوان راه اندازي ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

فدراسيون شــنا با برپا كردن اردوهــاي تيم ملي بانوان نشــان داد كــه ميخواهــد قدمهايــي بــراي خارج كردن شــناي بانوان از حالــت فعلي بــردارد و حاال با خبري كه درباره راهاندازي شناي موزون شنيده ميشــود ميتوان به قطعيت رســيد كه قرار اســت بــراي بانــوان اتفاقهــاي خوبي بيفتد. رييس فدراســيون شنا اين خبر را تاييــد ميكند و ميگويد: «سعي كردهايم حمايتهاي الزم از شناي بانوان صورت بگيرد و در همين راستا، امسال شناي موزون بانوان را راهاندازي ميكنيم.»

او همچنين تشــكيل تيمهاي ملــي شــناي بانــوان را يكــي از اقدامهــاي ايــن فدراســيون در راستاي توسعه ورزش بانوان عنوان ميكند: «در صدد هســتيم براي نخســتين بار يك دوره مسابقات بينالمللي شــنا در رده بانوان و به ميزباني تبريز برگزار كنيم.»

ايــن طــرح مدتي قبــل در قالب برگزاري رقابتهاي شــناي بانوان كشــورهاي اسالمي مطرح شــد كه بنا به داليلــي برگزاري اين مســابقه عقب افتاد اما حاال و با توجه به موضــوع تبريز ،2018 قرار است فدراسيون از اين فرصت استفاده كند و با حضور نمايندگان كشورهاي اسالمي، مسابقه برگزار كند. برگــزاري ايــن رقابت براي دختران شناگر انگيزه تازهاي ايجاد ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.