آقايي و دالوري در تيم بدمينتون دانشجويان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اســامي بدمينتونبازهــاي اعزامي به بيســت و نهمين يونيورســياد دانشــجويان جهان اعالم شد. ســارا دالوري و ثريــا آقايي دو بدمينتون باز ايران هســتند كه به همراه فريبا جالليان سرمربي اين تيم در اين رقابتها شركت ميكنند.

ايــن تيم تمرينها خود را تا زمان اعزام در اردوي متمركز در ســالن اختصاصي فدراسيون بدمينتون ادامه ميدهد.

بدمينتون بازهاي كشورمان پنجم تا هفتم شهريور به مصاف حريفان خود ميروند. بيست و نهمين دوره يونيورسياد تابستاني دانشجويان جهان 28 مرداد تا 8 شهريور ماه در چين تايپه برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.