بادبانهاي قايق احمدي در اسپانيا برافراشته شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

احمد احمدي تمرينات خود را در شهر والنسياي اسپانيا ادامه ميدهد. مليپــوش قايقراني بادباني ايــران براي برگزاري اردوي آمادهســازي راهي اسپانيا شد.

احمد احمدي كه خود را براي رقابتهاي جهاني در مجارســتان آماده ميكنــد جهت برگزاري اردوي دو هفتهاي به والنســيا ســفر كرد و در اين شهر با ورزشكاراني از كشورهاي سوييس، آرژانتين، كرواسي، كانادا، اسپانيا، تركيه، مجارستان و ايرلند تمرين ميكند.

رقابتهاي جهاني بادباني از دهم تا بيستم شهريور در مجارستان برگزار ميشــود و احمدي براي اين رقابتها تمرين ميكند اما احتمال دارد با نظر سرمربياش در مسابقات ليگ اروپا نيز شركت كند. ليگ اروپا بيست و پنجم مرداد در صربستان برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.