ياد برادرم افتادم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

ميران نيامده، رفت

قهرمان اسبق جودوي ايران فقط يك هفته بهعنوان مدير تيمهاي ملــي فعاليــت كرد و بعد از ايــن مدت كم حاال اعــالم ميكند كه از سمتش كنارهگيري كرده است. محمود ميران كه هفته گذشته با حكم عجيب محمد درخشان بهعنوان مدير تيمهاي ملي انتخاب شده بود در حاليكه هنوز كار خود را هم به طور جدي شروع نكرده بود از سمتش كنارهگيري كرد.

كنارهگيــري محمود ميــران به همان انــدازهاي عجيب بود كه آمدن و حكــم گرفتنش عجيب بود. ميــران در توضيح اينكه چرا از سمت خود كنارهگيري كرده، پاي برادر مرحومش را به ميان كشيده اســت: «زماني كه اين سمت را قبول كردم و به سالن تمرين امجديه رفتم تمــام خاطرات مرحوم برادرم كه مربــي و بزرگ من بود برايم زنده شد.»

ميران كه به نظر آدم بســيار احساسي هم اســت، در ادامه ضمن تقدير از حكمي كه رييس فدراســيون جودو براي او صادر كــرده بود ادامــه داد: «فقدان بــرادرم كه ســال گذشــته به رحمت ايزدي پيوســت برايم خيلي سنگين و آزاردهنده است و به محــض حضور دوباره در فضاي جودو، تمام خاطراتي كه با او در تمرينات جودو داشتم زنده شد.»

اينگونــه آمــدن و رفتنها هميشــه بحثهاي زيادي را به راه مياندازد. حاال هم كه ميران بعد از يك هفته كنارهگيري كرده حرف و حديثهاي زيادي به راه افتاده اســت. يكي از شــايعات بحث اختالف نظر او با فدراســيون اســت كه البته ميران اين شايعات را به شــدت تكذيب ميكند: «اين ادعا درســت نيست. من هيچ مشكلي با فدراسيون يا اشخاص نداشتم و اگر مشكلي در اين رابطه وجود داشت هيچگاه پيشنهاد فدراسيون را قبول نميكردم.»

ميران همچنين با تاكيد بر عدم اختالفش با فدراســيون ادامه داد: «هميشــه آماده خدمت به جودو بوده و هســتم اما همانطور كه گفتم تنها دليلم براي قطع همكاري مســاله فوق بود. حتي به درخشان هم گفتم به همين دليل نميتوانم تمركز كافي داشــته باشــم و به خوبي وظيفهام را انجام دهم. طي چند ســالي كه دوران قهرمانيام تمام شد هميشه اگر كمكي از دســتم بر آمده براي جودوي ايران انجام دادهام كمــا اينكه در مقاطع مختلف بهعنوان ســرمربي ردههاي مختلف و يا مدير فني فعاليت كردهام.»

دارنــده مدال برنــز جهان و طالي آســيا همچنين با اشــاره به شناختش از وضعيت تيم ملي، اعضاي اين تيم را شاگردان خود معرفي كرد: «جودوكاهای حال حاضر تيم ملي همان كســاني هســتند كه 3 سال پيش در تيم ملي جوانان شاگرد من بودند و به غير از سعيد ماليي با اين جودوكاها در رقابتهاي قهرماني آسيا حاضر شديم.

اين تيم جوان اســت و نيــاز به تجربه هر چه بيشــتر دارد تا به موفقيت اميدوار باشــيم. جودوي ايران بايد هر چه سريعتر به جودوي روز دنيا نزديك شــود و جودوكاها و مربيــان ايراني با اصول و تكنيك روز دنيا آشنا شوند.»

گروه بندي رقابتهاي جهاني فوتبال هفت نفره انجام شد

بــا‌توجه‌به‌کمبــود‌نيرو،‌آيــا‌براي‌ جودوکايي‌مثل‌محجوب‌جايي‌داريد؟‌

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.