با رسول خادم صحبت ميكنم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران - ناصر انصافی مقدم ‪Naser Ensafi Moghaddam‬

رقابــت انتخابــي درون اردويي وزن 75 كيلوگرم تيم ملي كشــتي فرنگي در روز جمعه گذشــته با حواشــي مختلفــي از جمله اعتراض و كشتي نگرفتن «پيام بويري» و «شايان عفيفي» مقابل «سعيد عبد ولي» نفر منتخب اين وزن از سوي شوراي فني همراه بود و قهر و ترك اردوي تيم ملي از ســوي بويري كشتيگير سرشناس و مليپوش اين وزن را در پي داشت.

شــوراي فني تيمهاي ملي كشتي فرنگي پس از آنكه در نشست روز يكشنبه خود سعيد عبدولي را بهعنوان نماينده وزن 75 كيلوگرم تيم ملي كشتي فرنگي ايران در پيكارهاي جهاني سال 2017 پاريس برگزيد، نام پيام بويري كشــتيگير اهل شهرستان ايذه در استان خوزستان و شايان عفيفي از آذربايجان شــرقي نفــرات اول و دوم مرحله نهايي رقابتهاي انتخابي تيم ملي كشــتي فرنگي در اين وزن را از فهرست كشتيگيران اعزامي به بازيهاي داخل سالن آسيا در تركمنستان خط زد.

اين تنها اقدام شــوراي فني عليه بويري و عفيفي نبود بلكه اين دو كشــتيگير را هم بــه كميته انضباطي فراخواند اما پيــام بويري كه روز جمعه به نشانه اعتراض اردوي تيم ملي كشتي فرنگي را ترك كرده بود، روز گذشته به اردوي تيم ملي بازگشت.

«ملــك محمد بويري» مربي اختصاصي پيام بويري در شهرســتان ايــذه و برادر بزرگتر وي روز سهشــنبه در گفت و گو بــا روزنامه ايران ورزشــي با اعالم خبر بازگشــت پيام بويري به اردو اظهار داشت: «پيام هشــت ماه پيش زانوي مصدوم خود را به دليل پارگي رباط صليبي مورد عمل جراحي قرار داد اما با اين وجود در اردوهاي تيم ملي حاضر شــد و به قانون فرآيند رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي هم احترام گذاشت و با حضور در رقابتهاي انتخابي به مقام نخست وزن 75 كيلوگرم رسيد.»

بــرادر بزرگتر پيام بويري كه ســرمربي تيم ســينا صنعت شهرســتان ايذه اســت و ســال گذشــته اين تيم را در مســابقههاي كشتي فرنگي قهرماني باشگاههاي جهان در بوداپست مجارستان به مقام قهرماني رساند، تصريــح كرد: «پيام روز جمعه وقتي ســعيد عبــد ولي را كه ماههــا از تمرينات تيم ملي دور بود و از حضور در رقابتهاي انتخابي تيم ملي هم خودداري كرده بود، مقابل خود ديد از نظر روحي به هم ريخت.»

ملك محمد بويري اضافــه كرد: «پيام، اردوي تيم ملي را بدون اجازه ترك نكرد. او براي اين كار از علي اشكاني سرمربي تيم ملي كشــتي فرنگي اجازه گرفت. ضمن آنكه پيام در زمان اســتراحت يك هفتهاي بيــن دو اردوي اول و دوم تيم ملي، جزو چند كشــتيگيري بــود كه اردو را ترك نكــرد و در خانه كشــتي ماند و به تمرينات خود در زمان استراحت كشتيگيران ادامه داد. ضمن آنكه پيام در اين چند روز كه در شهرســتان ايذه بود، بدون تمرين نبود و زيرنظر من تمرين ميكرد. پيام در هر صورت امروز عازم تهران شد تا در اردوي تيم ملي كشتي فرنگي حاضر شود.»

مربــي اختصاصي پيام بويري در خصوص آينــده برادر خود چنين گفت: «با تصميمي كه شــوراي فني براي پيــام گرفته، واقعا آينده او به خطر افتاده است، در حاليكه او كشتيگير جوان و آينده داري است كه

مــي تواند موفقيــت وزن 75 كيلوگــرم تيم ملي كشــتي فرنگي بزرگســاالن ايران را تضمين كند. پيام با كســب مدال نقره مسابقههاي قهرماني ســال 2014 جوانان جهان در زاگرب كرواســي، تنها مدال آور تيم ايران بود.

ضمــن آنكه او مدال برنــز بازيهاي آســيايي 2014 اينچئون كره جنوبي و دو مدال برنز مســابقههاي قهرماني آســيا در سالهاي 2015 دوحــه قطر و 2016 بانكــوك تايلند را هم در اختيــار دارد و همه اين مدالها در وزن 75 كيلوگرم به دست آمده است. بنابراين برادرم به رغم جواني، كشتيگير كم تجربهاي نيست و ميدان ديده است.»

ملك محمد بويري در پايان صحبتهاي خود گفت: «از رسول خادم رييس فدراســيون كشتي براي روز پنجشنبه (امروز) وقت گرفتهام تا در باره پيام بويري و آينده او با وي صحبت كنم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.