يك فيناليست براي جوانان كشتي آزاد در جهاني فنالند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهــاي كشــتي آزاد جوانــان جهان در حالي در شــهر تامپره فنالند پيگيري شــد كه در چهار وزن دوم اين رقابتها هم كشتيگيران ايران فقط در يك وزن به فينال رسيدند.

در روز دوم رقابتهاي كشــتي آزاد جوانان كشتي گيران اوزان ‪84 66، 55،‬ و 120 كيلوگرم به مصاف حريفان خود رفتند كه فقط نعيم حســنزاده در وزن 120 كيلوگرم فيناليست شد.

نادر نصــري در وزن 55 كيلوگرم، اميرحسين حسيني در وزن 66 كيلوگرم و احمد بــذري در وزن 84 كيلوگرم با شكســت مقابل حريفان خــود در نيمه نهايي نتوانستند به ديدار فينال برسند. از نكات جالب توجه رقابتهاي روز دوم شكست كشــتي گيران ما مقابل كشتي گيران آمريكا و روسيه بود.

در روز نخست هم چهار بار كشتي گيران ايران مقابل كشتي گيران روسيه و آمريكا شكست خورده بودند. در وزن 55 كيلوگرم نادر نصري پس از پيروزي مقابل حريفاني از قزاقســتان، لهستان و تركيه در نيمه نهايي مقابل كشــتيگير آمريكا شكســت خورد تا از رسيدن به فينال باز بماند.

در وزن 66 كيلوگــرم اميرحســين حســيني بعــد از برتــري مقابــل كشــتيگيران تركيه و آذربايجان مقابل كشــتي گير آمريكا شكست خورد تا او هم مانند نصري در راه رسيدن به فينال ناكام بماند.

در وزن 84 كيلوگــرم احمد بذري بعــد از برتــري مقابل كشــتي گيران گرجستان، ارمنســتان و كانادا در نيمه نهايي در كمتر از يك دقيقه مقابل آرتور نايفونوف از روسيه 10 بر صفر بازنده شد و او هم از رسيدن به فينال بازماند.

در وزن 120 كيلوگــرم نعيــم حســنزاده تنها كشــتي گير ايران در رقابتهاي روز اول و دوم بود كه توانست به ديدار فينال برسد. او پس از استراحت در دور اول در دور دوم بريليوســكي از لهســتان را شكســت داد. در دور سوم فيــضا... آكتورك از تركيــه را مغلوب كرد و راهي نيمه نهايي شــد. حســن زاده براي حضــور در فينال داوادورج از مغولستان را با نتيجه 3 بر يك شكست داد و فيناليست شــد. تيم ملي كشتي آزاد در 4 وزن اول و روز نخســت ايــن مسابقات موفق به كســب 2 مدال برنز توســط يونس امامي در 60 كيلوگرم و محمد متقينيــا در 74 كيلوگرم و 20 امتياز تيمي شده بود. با كسب اين نتايج تيم ملی كشــتی آزاد جوانان به عنوان سومی جهان دست يافت.

مربي اختصاصي بویري: پيام بدون اجازه اردوي تيم ملي را ترك نکرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.