با بنايي زندگيام را ميچرخانم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

غيبت جودو ايران در رقابتهاي نوجوانان جهان رقابتهــاي جــودو قهرمانــي نوجوانان جهان بــدون حضور ناكامي اين تيم در رقابتهاي قهرماني آســيا كه منجر به تغيير كادر نمايندگان ايران به ميزباني شيلي سانتياگو برگزار میشود. رقابتهاي فني آن شــد، يكي از داليل اعزام نشــدن اين تيم است؛ در حاليكه جــودو نوجوانان جهان روزهــاي 15 تا 18 مــرداد در حالي برگزار فدراســيون جودو ميتوانســت با اعزام يك تيم حداقل از اين رقابت میشــود كه براي حضور در اين مسابقات 444 ورزشكار از ۹6 كشور جهاني براي كسب تجربه استفاده كند. اين تصميم فدراسيون جودو ثبت نام كردهاند. 238 جودوكا در بخش پســران و 206 جودوكا در در حالي اتخاذ شــده كــه قبل از جودو، بوكس و دوچرخه ســواري بخــش دختران به مدت 5 روز با هم به رقابت میپردازد. نكته جالب هم از ترس شكســت و ناكامي در مســابقات جهاني تصميم گرفتند توجــه در اين ميان اين اســت كه در فاصله هشــت روز به آغاز اين در رقابتهاي جهاني شــركت نكنند. برزيل، شــيلي و روسيه با 20 رقابتها تاكنون نام هيچ جودوكايي از كشورمان در ميان جودوكاهای جودوكا بيشــترين شــركت كننده را در اين رقابتها دارند، اروگوئه، حاضر در اين رقابتها ثبت نشده و ظاهرا تيم جودوي نوجوانان ايران توگو، اســلووني، پرو، نيوزيلند، مونته نگرو، لتوني، گواتماال، جمهوري در ايــن رقابتها نمايندهاي ندارد. اينكه چرا تيم جودوي نوجوانان به چك، قبرس، بلغارستان، بلژيك و اتريش هم هر كدام با يك جودوكا، اين مسابقات اعزام نميشود هنوز مشخص نيست اما به نظر ميرسد كمترين شركت كننده را در اين رقابتها داشتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.