معرفي تركيب 6 نفره وزنهبرداري براي بازيهاي دانشجويان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تركيب تيم وزنهبرداري براي حضور در بازيهاي دانشجويان جهان مشــخص شد. تيم وزنهبرداري دانشجويان در حالی براي حضور در بازيهاي دانشجويان جهان كه از 28 مرداد در چين تايپه برگزار ميشود، آماده شده كه اصغر ابراهيمي سرمربي اين تيم نفرات اعزامي به اين بازيها را معرفي كرد. تيم وزنهبرداري قرار است در اين دوره با 6 وزنهبردار شركت كند كه در دسته77 كيلوگرم جابر بهروزي، در دســته 85 كيلوگرم علي مكوندي و مسعود چترايي، در دسته 105 كيلوگرم ميالد رهبري نژاد و كيا قدمي و در دســته فوق سنگين محسن دادرس در تركيب تيم حضور دارند. اين وزنهبرداران تا اعزام به بازيهاي يونيورســياد همــراه با تيم ملي وزنهبرداري كه براي بازيهاي داخل ســالن آســيا و قهرمانــي جهان آماده ميشــود، تمرينهــاي خود را دنبال ميكنند. هدايت اين تيم تا چندي پيش برعهده ســجاد انوشــيرواني بود اما به دليل مشكالتي كه او با علي مرادي پيدا كرد، به خواست رييس فدراسيون وزنهبرداري از سمتش بركنار شد و به جاي او اصغر ابراهيمي انتخاب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.