همگروهي ايران با هموطنان مسي

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رقابتهــاي فوتبال هفت نفره قهرماني جهان از نيمه دوم شــهريور به ميزباني آرژانتين برگزار ميشــود و ايران با تيمهاي كشور ميزبان، روسيه و پرتغال همگروه شد.

مراســم قرعهكشــي مســابقات قهرماني جهان فوتبال هفت نفره روز گذشــته در مقر فدراسيون جهاني فوتبال CP در هلند برگزار شد و 16 تيم حاضر در مسابقات در 4 گروه دسته بندي شدند. رقابتهاي قهرماني جهان فوتبال هفت نفره از نيمه دوم شــهريور ماه بــه ميزباني آرژانتين و با حضور 16 تيم برگزار ميشود كه براساس قرعهكشي انجام شده، تيمهاي حاضر در 4 گروه قرار گرفتند. گروه A : برزيل، ايرلند، كانادا، اسپانيا گروه B : آرژانتين، روسيه، پرتغال، ايران گروه C : هلند، انگلستان، ونزوئال، ژاپن گروه :D اوكراين، آمريكا، ايرلند شمالي، استراليا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.