زیدان: برای سوپرجام اروپا آماده ایم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

با وجــود آمــار ضعیف نتایــج رئال مادرید در اردوي پیش فصلش، زینالدین زیدان ميگویــد نگران تکرار این نتایج در بازيهاي رسمي ابتداي فصل آینده نیست. رئــال مادریــد در هیچ یک از ســه بازي دوســتانهاش در تور تابستاني آمریکا برابر منچستریونایتد، منچسترسیتي و بارسلونا موفق به کسب پیروزي نشده است اما این موضوع ســرمربي فرانسوي کهکشانيها را که تیمش چند روز دیگر باید در مقدونیه در سوپرجام اروپا برابر منچستریونایتد به میدان برود، نگران نکرده است.

زیدان در کنفرانــس خبري پیش از بازي بامداد امروز رئــال مادرید برابر تیم منتخب MLS در شیکاگو، به خبرنگاران گفت: کسب پیروزي در بازيهاي دوستانه مهمترین دغدغه من نیســت. بعد از انجام 4 بازي فکر ميکنم که تیممان براي بازي سوپرجام اروپا آماده خواهد بود.»

زیــزو ادامــه داد: «از نظــر فیزیکي آماده هستیم چون سخت تالش و تمرین کردهایم و هیچ یک از بازیکنانمان هم در این مدت مصدوم نشدهاند، بنابراین نگران نتایج نیســتم چــون در عملکرد بازیکنان نشانههاي خوبي را شاهد بودهام.»

موضوع محاکمه کریســتیانو رونالدو و پرونــده تخلف مالیاتــي او یکي دیگر از ســوژههاي مهــم مرتبط با باشــگاه رئال مادرید در طول تابســتان بوده اســت که زیــدان تأکیــد کرد در خصــوص آن هم نگراني ندارد. او عنوان کرد: «مردم درباره ســکوت رونالدو حرف ميزننــد اما اگر او حرف ميزد آن وقت حرفهاي او را تجزیه و تحلیــل ميکردند. مهمتریــن چیز اما حرفهایي اســت که خودش به من زد. او خونسرد است و از 3 روز دیگر به تمرینات برميگردد و امیدواریــم وقتي تمریناتش شــروع ميشود، این داســتان هم خاتمه پیــدا کند. من فکر نميکنم که عملکرد او تحت تأثیر اتفاقاتي که رخ داده است قرار بگیرد. بالعکس او بســیار خوشحال است چــون دوباره به زمین فوتبال برميگردد و آماده اســت که یک فصل فوقالعاده دیگر داشته باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.