هيتسفيلد: گوتزه يكي از بهترينهاي تاريخ آلمان است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

اوتمار هیتیادگارید، سرمربي ســابق دورتموند مدعي شد که ماریو گوتــزه ميتوانــد یکي از بهترینهاي تاریخ آلمان باشد.

گوتزه در 17 سالگي توانست خود را به تیــم اصلي دورتموند برســاند و گل قهرماني آلمان در جام جهاني 2014 را نیز به ثمر رساند.

او در اواســط فصل گذشته به علت مشــکالت متابولیسمي از میادیــن به دور ماند ولي حاال توانســته بار دیگر فوتبال را آغاز کند.

حــال اوتمار هیتســفیلد به تمجیــد از گوتــزه پرداخــت و مدعي شــد که او ظرفیت تبدیل شــدن به یکــي از بهترینهاي آلمان را دارد.

او گفت: «به نظر من گوتزه یکي از بهترین بازیکناني اســت کــه آلمــان در اختیار داشــته است، وقتي آماده باشد، کیفیتي فوقالعاده دارد. وقتي گوتزه پا به توپ است، هر لحظه ممکن است اتفاقــي بیفتد. او هوش بســیار باالیي دارد و فضاهایي را ميبیند که دیگران نميتوانند ببینند. او ميتواند تــوپ را بــه نحوي به گــردش در بیاورد کــه دیگران نميتوانند و همچنین پاسهایي ميدهد که بسیار حیاتي است و موقعیت گل ایجاد ميکند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.