بيل هواداران رئال مادرید را نگران كرد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

گرت بیــل هافبک ولــزي رئال مادریــد تمرینــات روز سهشــنبه کهکشانيها در اردوي تابستانيشان در آمریکا پیش از بازي دوستانه برابر تیم منتخب MLS از ناحیه قوزك پا مصدوم و مجبور به ترك زودهنگام تمرینات شد.

کهکشــانيها بامــداد امروز در آخرین بازي دوستانهشــان پیش از شروع فصل برابر تیم منتخب MLS بــه میــدان رفتند اما پیــش از این بازي مصدومیتي که براي گرانترین بازیکــن آنهــا رخ داد بــراي مدت کوتاهي زینالدین زیدان و شاگردان او را نگــران دوباره از دســت دادن بازیکنــي کرد که فصل گذشــته نیز مصدومیــت او را براي مدتي طوالني خانهنشین کرده بود.

هر چنــد گزارشهــا حاکي از آن اســت که مصدومیت بیل جدي نیست و او صرفا احتیاط کرده است. زیدان در این باره گفت: «وضعیت او به نظر من خوب اســت. به هر حال او مصدومیتي طوالني مدت داشــته است اما رفته رفته دارد بهتر ميشود. من نگران وضعیت او نیستم.»

عــالوه بــر بیل، تونــي کروس، هافبــک آلمانــي رئــال مادرید هم تمرینات سهشنبه را به پایان نرساند چون او نیز از ناحیه قوزك پا مصدوم شده بود.

یک اتفاق نگران کننده دیگر که در تمرینات رئــال مادرید در آمریکا رخ داد، برخورد دني کارواخال و ناچو بود که طي آن یک ضربه سنگین به بیني کارواخال وارد آمد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.