دستمزدمسیدوبرابرشایستگیاواست

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

تحقیق جدیدی که درباره دستمزد بازیکنان انجام شــده، نشان میدهد که لیونل مســی شاید شایســتگی دریافت دستمزد فعلیاش در بارسلونا را نداشته باشد. این بازیکن آرژانتینی پنج بار فاتح توپ طال شــده و کمک کرده بارســلونا به قهرمانیهای پرشــماری دســت پیدا کنــد. این بازیکــن بااســتعداد یکی از ثروتمندتریــن افــراد ورزش فوتبال، در کنار کریستیانو رونالدو است.

امــا در تحقیقــی که در نشــریه «علــوم کامپیوتــر در ورزش» منتشــر شده، مشخص شــده که دستمزدی که او شایســتهاش است کمتر از مبلغ فعلی است. در این مقاله، عملکرد بازیکنان در سال 2016 سنجیده شــده و دادههای عملکرد و دستمزد بازیکنان تحلیل شده اســت. متغیرهای متعددی مانند ســن، پست، باشگاه و بسیاری ویژگیهای دیگر در نظر گرفته شده و یک الگوریتم، ارزش واقعی بازیکنان را تعیین کرده است.

مســی هرچند که یکــی از بهترین بازیکنان دنیاســت، اما در صدر لیســت بازیکنانی قرار گرفته که درآمدشان بیش از حد است. در واقع، دستمزد مسی باید 023هزار یورو در هفته کمتر از حد فعلی باشد. در این گزارش آمده است: «روشن است که دســتمزد بازیکنان تحت تاثیر عوامل متعددی اســت که لزوما ارتباط مســتقیم با عملکرد یا مهارت بازیکنان ندارد. برای مثال، بازیکنی که طرفداران دوســتش دارند میتواند منجر به فروش بیشتر لباس و بلیت شود، اما اگر عملکرد در نظر گرفته شــود، دستمزد مسی باید حدود نصف پولی باشــد کــه او در حال حاضر دریافت میکند.»

دیگــر بازیکنانی که دستمزدشــان بســیار بیش از حد است آنخل دیماریا، روبیــن فانپرســی، ایــوان راکیتیــچ، نیکوالس اوتامندی، ادیــن ژکو، فیلیپه کوتینیو، ایســکو، داوید لوییز و سرخیو بوسکتس هستند.

از ســوی دیگر، برناردو سیلوا، هری کین، گرانیــت ژاکا، تیمو هــورن، پاکو آلکاســر، ژلســون، رناتو ســانچس، پل ناردی، آنــدرهآ پیرلو و لیویــن کورزاوا بازیکنانی هســتند که بســیار کمتر از حقشان دستمزد میگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.