استوريج باز هم مصدوم شد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

دانیل اســتوریج مهاجم انگلیسي لیورپول که در دوران بازیگرياش در ایــن تیم با مصدومیتهاي فراوان و طوالني مدت دســت و پنجه نرم کرده است، بار دیگر مصدوم شد.

او در جریــان بازي دوســتانه تیمش برابر بایــرن مونیخ در جــام چهار جانبــه آئودي، تنهــا 20 دقیقه در میدان حضور داشــت که در این مــدت یکي از گلهاي پیــروزي 3 بر صفر مرسيســایديها را هم به ثمر رساند. او اما بالفاصله پس از به ثمر رســاندن گل ســوم لیورپــول میدان را ترك کــرد و این در حالي بود که در دقیقه 68 به میدان رفته بود. به این ترتیب دومنیک سوالنکه ســه دقیقه به پایان بازي جاي او را در میدان گرفت. یورگن کلوپ، مربي لیورپول پــس از بازي درباره مصدومیت مهاجم انگلیســي تیمش گفت: «من امیدوارم که مصدومیتش جدي نباشــد و یک آســیب دیدگي جزئي بوده باشد. او از ناحیه ران آسیب دیده است. ببینیم وضعیتش چه ميشود.»

اســتوریج در شــرایطي مصدوم شده اســت که همین ماه گذشته بود که کلوپ گفت احســاس ميکند این بازیکن 27 ســاله در بهترین وضعیت جســمانياش از زماني که او به لیورپوليها ملحق شــد (اکتبر )2015 قرار دارد.

اســتوریج پس از بازي خیال هواداران لیورپــول را راحت کرد و گفت احساس نميکند که مصدومیتش جدي باشد و خستگي را دلیل احتمالي آن دانســت. استوریج 27 ساله در پایان بازي به شبکه تلویزیوني لیورپول گفت: «بازي کمي تنش داشــت. ما هم تمرینات زیادي انجام دادهایم. راســتش را بخواهید فکر ميکنم که خستگي باعث مصدومیتم شده است اما حالم خوب خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.