تومار عليه مالک آرسنال

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

خوان فران، مدافع اتلتیکو مدعي شــد که آنتــوان گریزمان در ایــن تیم ماندني خواهد شد. بارسلونا که در آستانه از دست دادن نیمار اســت، قصــد دارد گریزمان را جانشین او کند. ستاره فرانسوي قراردادش را اخیرا تمدید کرده و تا ســال 2022 نیز اعتبار خواهد داشــت. حال خوان فران نیز تاکید کرد کــه گریزمان در اتلتیکو ماندني خواهد شد و راهي بارسا نميشود.

خــوان فــران گفــت: «گریزمان در اتلتیکو خوشحال اســت و تمامي بازیکنان ميخواهنــد با تمام وجود بــراي تیم بازي کنند.»

او درباره پیروزي تیمش مقابل ناپولي و رسیدن به فینال آئودي کاپ گفت: «این نشــان از هویت تیم ماســت. ما همیشه به دنبال پیروزي هستیم و ميخواهیم بهترین بازي را انجام دهیم و هواداران به ما افتخار کنند.»

بیــش از 11هزار نفــر توماری را امضا کردهاند و خواســتار آن شــدهاند اســتن کروئنکه، مالک آرســنال ســهامش در این باشگاه را بفروشــد. دلیل اعتراض آنها این است که او یک شبکه تلویزیونی در انگلیس به راه انداخته که ویدیوهای شکار و شلیک به حیوانات را نشان میدهد.

این شبکه تلویزیونی ‪My Outdoor‬ TV نام دارد و متعلق به گروه Outdoor Sportsman اســت که جزیی از شرکت کالن کروئنکه به شمار میرود.

این شــبکه از ســال 2016 در آمریکا برنامه پخش میکــرده و اخیرا به انگلیس آمده اســت. آنها هــزاران فیلم از شــکار، ماهیگیری و شلیک را نشان خواهند داد.

کروئنکه بیشترین سهام را در آرسنال دارد و طرفداران آرسنال و حقوق حیوانات از شبکه او ناراضی هستند. البته این شبکه تلویزیونــی اعالم کرده کــه فیلمهایی که پخش میکند مجاز و اخالقی است.

این تومار در وبســایت منتشر شده و در آن از کروئنکــه خواســته شــده که 67 درصد ســهامی که در آرسنال دارد را بفروشد.

البته یک ســخنگوی آرســنال اعالم کرده اســت: «باشــگاه فوتبال آرسنال به هیچ وجه ارتباط مســتقیمی با این شبکه تلویزیونی ندارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.