رونالدو: حشرهها به سمت نور حمله ميكنند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

کریســتیانو رونالــدو در اظهارنظــري کنایهآمیــز خطاب به منتقدان و کســانی که او را به خاطر پرونده تخلف مالیاتياش زیر ســوال بردهانــد، آنها را به حشــره تشــبیه کــرد. رونالدوي 32 ســاله در هفته جاري در اولین جلســه محاکمهاش در دادگاه مادرید براي پاســخگویي درباره اتهاماتي که به او در خصوص کالهبرداري مالیاتــي 14/7 میلیون یورویی نسبت داده شده است، حاضر شد و ظاهرا در آنجا به قاضي پرونده گفته است شــهرت و موفقیتهایش دلیل دادگاهي شــدن او بوده است. رونالدو از زماني که دادســتاني از او به اتهام نپرداختن مالیات درآمدهاي تبلیغاتــياش در فاصلــه ســالهاي 2011 تا 2014 شکایت کرد، همواره بــر بيگناهياش تأکید کرده اســت و این ماجرا را زیر ســر بدخواهانش ميداند. او اکنون حرکتي دیگر انجام داده است که نشان ميدهد همچنان بر موضع قبلياش پافشاري ميکند. او در صفحه اینســتاگرامش در پاسخ به منتقدان و بدخواهانش این پیام را قرار داده است: «تنها حشرات هستند که به ســمت چراغي که ميدرخشد حمله ميکنند. چیــزي که مردم را آزار ميدهد، درخشندگي من است.»

رونالدو سه روز دیگر به تمرینات گروهي رئال مادرید ملحق ميشــود امــا او ميتواند در ســوپرجام براي رئال مادرید برابر منچســتریونایتد به میدان برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.