سايه خداحافظي بولت روي مسابقات قهرماني جهان لندن

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ - سید علی بلندنظر ‪Ali Boland nazar‬

كمتــر از دو هفتــه ديگر، جهــان دو و ميداني با درخشــانترين ستاره خود، يوسين بولت خداحافظي ميكند.

دونده جاماييكايي در آخرين كنفرانس خبري قبل از مســابقات مثل هميشه جذاب بود. خبرنگاران و دســت اندركاران رســانهها حدود 400 نفر از گوشــه گوشه جهان جاي ســوزن انداختن در محــل كنفرانس را باقي نگذاشــته بودند و مصمم بودند سوالشان را از او بپرسند كه به شوخي نيمي از مخاطبان را سرزنش كرد به اين دليل كه به اندازه كافي از او اســتقبال نكرده بودند. بولت به اندازه كافي تجربه دارد و بيشتر سوالها براي او آشنا است اما همه را با دقت جواب ميدهد. پرافتخارترين لحظه او قهرماني جوانان در ســن 15 سالگي در وطن بود و رضايتبخشترين عملكردش در 200 متر المپيك پكن 2008 بود چون تمام تــوان و تمركز خود را براي به دســت آوردن ايــن عنوان صرف كرد در حالي كه قبل از آن طالي صدمتر را به دست آورده بود.

او توضيح داد درباره اينكه چطور بدنش را ســر فرم نگه داشــته در طول اين مدت و انگيزهاش را با بازتعريف اهدافش حفظ كرده. در رقابتهاي قهرماني جهــان 2017 لندن كه از فردا شــروع ميشــود، هدف مشخصي دارد: چهارميــن قهرماني صدمتــر جهان و پنجمين طــالي امدادي چهــار درصد متر

پیشبینی مدیر برنامه بولت

امدادي تا قهرمانيهــاي جهانش به عدد 13 برسد به عالوه 8 مدال طالي المپيك و بعد با دوستانش فوتبال بازي كند و لذت ببرد. بولت گفت: «من آماده ام. ميدانيد اگر در مسابقاتي حاضر شــوم از آمادگي خودم اطمينان دارم. مــن در موناكو 9/95 ثانيه دويدم و اين يعني در مسير درست قرار دارم. گام به گام جلورفتن هميشه كمكم كرده و مهم اين است كه خودم را كنترل كنم. وقت رفتن است؛ برويم.»

اســتاديوم لندن كه در المپيك 2012 افتخــارات زيادي را در آن به دســت آورده، شنبه شب بعد از فينال صدمتر يك بار ديگر از او تجليل ميكند. يك هفته بعد هم او ميرود و دو و ميداني برتريــن چهره يك دهه اخير خود را از دست ميدهد. در كنفرانس خبري پيام «خداحافظي و تشكر» امثال ساموئل ال جكســون و ادريس البا(بازيگر)، تيري آنري بازيكن سابق تيم ملي فرانسه و ويرات كوهلي كاپيتان تيم كريكت هند به نمايش گذاشــته شــد و اين، جايگاه او را بهعنوان مشهورترين و تحسين شــدهترين ســتاره ورزش تثبيت ميكند. بولت كه 30 مرداد 31 ساله ميشود، از اين تصاوير به وجد آمده: «درخشــان است كه در رشتههاي ديگر به كاري كه من كردم و بايد بكنم، اهميت ميدهند.»

تلويزيون بريتانيا دوشنبه شب فيلم «من بولت هستم» را به نمايش گذاشت و نشان داد چه سختيهايي را براي غلبه بر مصدوميتها متحمل شده و چطور انگيزهاش را حفظ كرده تا سال به سال روي فرم باشد و براي قهرماني بجنگد.

اگرچه از فشار مسابقات بزرگ استقبال ميكند اما بيرون نشستن و تماشاكردن بدون استرس را هم دوست دارد: «بله، اينكه بيرون بنشيني و بدون هيچ فشاري دربارهاش حرف بزني، لذتبخش اســت. جــام جهاني بعدي ســرگرم كننده اســت. ميتواند سخت باشد چون دو و ميداني از 10 ســالگي همه زندگي مــن بوده اما بايد ببينيــم زندگي من را كجا ميبرد.»

او دوست دارد به اين رشته نزديك بماند و ميخواهد پستي مثل ســفير دو و ميداني داشته باشد تا جوانان را به اين ورزش بكشاند كه از نظر او با بحران دو ســال قبل دوپينگ روســيه بــه پايينترين نقطه خود رســيده: «فكر نميكنم بدتر از اين ميشــد. اميدوارم ورزشكاران به اين نتيجه برسند كه اگر دست از دوپينگ برندارند، اين ورزش ميميرد.»

هواداران و مقامات اين رشته براي بولت خيلي دلتنگ ميشوند اما بيش از همه براي حامي مالــي عمده او، پومــا خداحافظياش ســخت خواهد بود؛ كمپاني آلماني كه بيش از يــك دهه او را حمايــت كرده در حالي كه ورزش تحت سلطه دو كمپاني بزرگ آديداس و نايكي قرار گرفتهاند.

پدر و مادر هم آخرين جفت كفش او را هديه كردند كه يكي طاليي و ديگري بنفش بود به مناســبت مدرســه اش، ويليام كنيب مموريــال كه در آن مربــي كريكتش او را به تيم دو و ميداني معرفي كرد: «نمي دانســتم قرار اســت ركورددار جهان شوم، هيچ نظري نداشــتم. بنابراين تنها چيزي كــه ميتوانم بگويم اين است كه با كار سخت به همه چيز ميرسيد.»

او اين فصل فقط در سه مسابقه شركت كــرده و ماه گذشــته به نظر ميرســيد كه با مشــكل كمر مواجه اســت اما تاكيد دارد همچنان در صدمتر بي رقيب است: «به داليلي من شانس كمتري دارم. اين چيزي است كه تيمم دايما به من ميگويد و بايد خودم را باز هم ثابت كنم اما من مثل هميشــه به توانايي هايم اعتماد دارم و وقتي در چنين شــرايطي مسابقه بدهم، كسي حريفم نميشود.»

وقتي از او ســوال شــد چه احساســي بعــد از فينال صدمتر خواهد داشــت، جواب فوقالعادهاي داد: «شكســت ناپذير. يوســين بولت در اين ماده شكســت ناپذير بود. از نظر من ايــن بهترين تيتر خواهد بود: شكســت ناپذير و توقف ناپذير.»

اين جاماييكايي تاكيد كرد مرگ تراژيك دوست نزديكش، جرمن ميسون، برنده مدال نقره المپيــك در پرش ارتفاع، بــه او انگيزه مضاعفي بخشــيده. او قرار است در لندن در صدمتر و چهار درصدمتر امدادي مسابقه بدهد كه دومي 21 مرداد برگزار ميشــود. طرفدار سرسخت منچســتريونايتد در پاسخ به اينكه برنامهاش بعد از مســابقات لندن چيست، به شوخي گفت: «منتظر تماس مورينيو هستم! شايد همان روز فينال. نميدانم چه كنم براي همين است كه به سراغ فوتبال ميروم.»

كافــو بر ايــن باور اســت كه رم میتواند در اين فصل تيمی فوقالعاده باشــد. او همچنين گفته كه با رفتن فرانچسكو توتی، دنيای فوتبال بازيكن كمنظيری را از دست داد.

ايــن بازيكــن برزيلــی يكی از بهترين مدافعان راست تمام تاريخ به شــمار میرود و با جالوروسی در سال 2001 فاتح سری آ شد.

كافــو گفــت: «رم امســال تيم خوبی دارد. آنها در صورتی كه شروع خوبی داشته باشــند میتوانند تيمی فوقالعاده شــوند و بازیهايشــان را ببرند و پيش بتازند.»

از كافو دربــاره بهترين بازيكنانی

سوپرجام آلمان

كه كنارشــان بازی كرده سوال شد و او گفت: «ما بازيكنان رويايی بسياری داشتيم. وقتی پيروز میشويد، دليلش اين اســت كه تيم از بازيكنان بزرگ تشكيل شده است.

من رشــد توتی در رم را ديدم. او را از همان ابتدای دوران بازی زير نظر داشــتم. بازی او را تا بازنشستگیاش ديدم. ما شــش ســال را با هم بوديم و او در آن هنــگام يكــی از مهمترين بازيكنــان تيم بود. او واقعا پديده بود. فوتبــال بازيكــن فوقالعــادهای را از دســت داده است، اما اين زمان به هر حال فرا میرســيد. اين كامال طبيعی است.» شنبه 14 مرداد بوروسيادورتموند ..................................................................... بايرنمونيخ 23:00 سوپرجام انگليس

تصميم يوســين بولت بــراي پايان دادن بــه دوران حرفهاي بر مســابقات قهرمانــي جهان كــه از جمعه در لندن آغاز ميشــود، ســايه انداختــه. دونده جاماييكايي كــه 8 طالي المپيك و 11 طالي جهاني را در كارنامه افتخارات بي نظير خود دارد، در اين مســابقات فقط در صد متر و چهــار درصد متر امدادي مسابقه ميدهد.

پر كــردن جــاي او كه بــا وجود دســتاوردهاي خارقالعاده، فروتني خود را حفظ كرده، كار بسيار سختي خواهد بود.

سباســتين كو رييس فدراســيون جهانــي دو و ميدانــي(FAAI) درباره بولت گفــت: «او بهترين دونــده تاريخ اســت، او يك نابغه است و فكر نميكنم كســي غير از محمدعلــي بيش از او در ورزش اثرگــذار باشــد. آنچه از دســت خواهيم داد، شخصيت او است.»

حــاال كه بولت به خط پايان نزديك شــده، صحبتهــاي زيادي ميشــود از اينكــه چه كســي قرار اســت پا در كفشهاي بزرگ او كند.

خــودش به ويد فــان نيكرك راي داده كــه قهرمان جهــان و المپيك در 400 متر است و سال گذشته در جريان قهرماني ريو ركورد مايكل جانســون را از بين برد.

اين دونده 25 ســاله اهل آفريقاي جنوبي ميخواهد 200 و 400 متر را با هم به دســت آورد كه پيش از اين تنها يك بار در ســال 1996 توسط جانسون كسب شده و مســتلزم شش روز رقابت سخت و نفسگير است.

ديگــر ســتاره محبوب هــواداران، محمد فرح اســت كه ميخواهد دهمين قهرماني متوالي را در رقابتهاي جهاني به دســت آورد كه از سال 2011 شروع شده و با قهرماني پنج و ده هزار متر در المپيك لندن و ريودوژانيرو همراه بود.

ايــن دونده 34 ســاله كــه متولد سومالي اســت نيز بعد از اين مسابقات از ورزش حرفــهاي كنارهگيــري خواهد كــرد. كنيا كه پيــش از اين بــا ضربه بزرگ غيبت قهرمــان 400 متر با مانع، نيــكالس بت، روبهرو شــده بــود، يك ضربــه ديگر خورد و ديويد روديشــا نيز حضور ندارد.

اين دونده 28 ســاله كه در المپيك لندن با رســيدن به ركورد يك دقيقه و 40/91 ثانيه به مــدال طالي 800 متر رسيد و در برزيل هم طال گرفت به دليل مشكل عضالني شركت نميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.