گاتلين جشن بولت را خراب ميكند؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

چهره جاســتين گاتلين بهعنــوان يك ورزشــكار كه بارها دوپينگ كرده مخدوش است در برابر يوسين بولت كه يك قهرمان واقعي به حساب ميآيد اما اين دونده آمريكايي ميخواهد جشن خداحافظي فوقســتاره دو و ميدانــي را خراب كند.

گاتلين 35 ساله پارسال مســنترين دوندهاي شد كه در المپيك و در صد متر مدال گرفت و پشت سر بولت، نقره به دست آورد. او در سالهاي 2006-2010 از دويــدن محروم شد در حالي كه حكم اوليه او هشت سال بود. گاتلين در 9 رويارويي با بولت تنها يك بار او را شكست داده كه چهار سال پيش در رم بوده.

البتــه بــا وجــود رقابت احترام متقابلي بيــن اين دو بوده تا جايي كه بولت به خاطر هوكردن گاتلين قبل از فينال 100 متر ريــو و همچنين در مراسم اعطاي مدال به شدت واكنش نشان داد.

گاتليــن كه مــدال برنز المپيك لندن را نيز در كارنامه دارد، گفــت: «براي يوســين نهايــت احتــرام را قايلم. جدا از موفقيتهايش در پيســت، انســان بزرگي اســت و هيچ رقابتي بيــن ما وجود ندارد. او رقيب بزرگي اســت كه باعث شــده من تا اينجا پيش بيايم و اينقدر انگيزه داشته باشم.»

گاتلين بعد از بازگشت از محروميت بيش از هر ورزشكار ديگري آزمايش دوپينگ داده، قبل از پيداشــدن ســر و كله بولــت در المپيك آتن 2004 مدال طــالي 100 متر و برنز 200 متر را كسب كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.