نور افكن: شرمنده نوازي شدم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

محروميــت بازيكنان اســتقالل بخشيده شد.

به نظر ميرسيد كه اين بازيكنان روز گذشــته براي تيم اميد استقالل بازي كنند اما به دليل اينكه بايد روز جمعه به مصاف استقالل خوزستان بروند و با بازي كردن در شــهرآورد روز گذشــته بدنهاي آنها خســته ميشــد، منصوريان صالح ندانست آنها را در اختيار نوازي بگذارد.

اميد نورافكن كه يكي از همان بازيكنــان محروم بود به شــدت از شــنيدن بخشيده شدن محروميتش خوشــحال شــد و در ابتــدا درباره راي كميته انضباطــي گفت: «واقعا زماني كه اين خبر را شــنيدم بسيار خوشــحالم شــدم چراكه اين خيلي ســخت بود كــه در هفتــه اول و با وجود آنكه كادرفني به ما نياز داشت نتوانســتيم برابر صنعــت نفت بازي كنيم.

من، مجيد حســيني و مهدي قائدي كوه انگيزه هستيم كه بتوانيم نبودنمــان را در هفتــه دوم جبران كنيم و به اســتقالل كمــك كنيم. البته اين تصميم كادرفني اســت كه چه كسي بازي كند اما شخصا اگر در بازي با استقالل خوزستان در تركيب ثابت باشم، تمام تالشم را ميكنم كه بهترين عملكردم را داشته باشم.»

هافبك استقالل در مورد بازي با استقالل خوزستان گفت: «مطمئنا ميخواهيــم 3 امتياز را بگيريم و در درجه اول دستورات كادرفني را اجرا كنيــم و بعد طوري بــازي كنيم كه هوادارانمان بــازي زيبايي ببينند و از عملكرد ما رضايت داشــته باشند. هواداران به استاديوم بيايند تا اولين پيروزي فصل را در كنار آنها جشــن بگيريم.»

اميد نورافكــن در مورد حضور نداشتن در بازي شهرآورد ديروز نيز گفت: «چون 2 روز ديگر با استقالل خوزســتان بازي داريم نتوانستم در بازي ســهرآورد اميدها حضور پيدا كنم.

ما براي كمــك به محمد آقاي نوازي ميخواســتيم بازي كنيم اما شرايط طوري رقم خورد كه شرمنده ايشان شديم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.