برهاني:‌استقالل‌ پول‌پنج‌فصلم‌ را‌نداده

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

آرش برهانــي ممنوع الخروج شــده و از اين بابت خيلي ناراحت اســت. برهاني كه بعد از كنار گذاشــته شــدن از استقالل ســعي كرد هيچ حرفي نزند سكوت خــود را به دليل ممنــوع الخروجي شكســت و عليه مسووالن باشگاه اســتقالل صحبت كرد. مهاجم سابق استقالل در خصوص اين مساله اينطور ميگويد: «پيش از اين يكبار مشــكل خروجيام را با كلي دوندگي حل كردم و متاســفانه امروز وقتي دوباره براي سفري اقدام كردم متوجه شــدم بار ديگر ممنوع الخروج شدم، اين در حالي بود كه باشگاه قرار بود مشكلم را حل كند. من به دليل مشــكالتي كه دارم بايد هر چند وقت از كشور خارج شــوم اما اين مشكلي كه اســتقالل برايم ايجاد كرده كارم را سخت كرده است. 5 فصل از حضورم در اســتقالل را طلب دارم اما تاكنون حتي بخش كوچكي از بدهيهايم هم پرداخت نشــده و جالب اينكه بايد در رسانهها بخوانم به فالن بازيكني كه ‪5 4،‬ بازي هم براي اســتقالل انجام نداده تمام طلبــش را پرداخت كردند يــا بازيكنی بوده كــه با دعوا و رابطههايي كه داشــته طلبش را گرفته است. در حالي كه متاسفانه پول من را پرداخت نميكنند. نميدانم در اين ده سال بايد چه كار ميكردم تا طلبم را بدهنــد اما طلب بازيكنان ديگر را ميدهند.» مهاجم سابق استقالل با گاليه از بيتفاوتي باشگاه نســبت به مشكل ممنوعالخروجياش ميگويد: «با ممنوع الخروجيام االن مشــكالت شخصي برايم به وجود آمده و دو ســه بار هــم با آقاي افتخاري صحبت كردم و قرار بود طي چند ماه اخير مشكلم را حل كنند. نميدانم ديگر بايد چه كار كنم؟ متاسفانه در اين چند وقــت هم فقط به من وعده دادند. آن پولهايي هم كه با كلي داستان از من كم كردند را هم ندادند، االن فكر ميكنم بزرگترين طلبكار اســتقالل من باشم.» برهاني با افشاگري از فداكاري خود براي جذب يك بازيكن در اســتقالل ميگويد: «دو ســال پيش استقالل به دنبال جذب يك بازيكن بود و از من خواستند تا با گذشت از پولم و پيش پرداختم مشــكل جذب او برطرف شود و من به خاطر استقالل از منافع خودم كوتاه آمدم و وعده دادند يك ماه بعد پولم را ميدهند اما اكنون سالها از آن يك ماه گذشته و خبري نشده است. آن بازيكن هم آمد و بــازياش را كرد و تمام پولش را گرفت و اكنون رفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.