فتحا...زاده: منشا را با خودم به گرجستان ميبرم

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

علــي فتــحا...زاده مديرعامــل سابق اســتقالل پيشــنهادهايی را براي مديرعاملي از ســوي گرجستان دريافت كرده اســت. مديرعامل ســابق استقالل بــا تاييد اين خبــر درباره پيشــنهادي كه به او شــده، اينطــور ميگويد: «يك صحبتهايي در اين خصوص انجام شده، فكر نميكردم رســانهاي شود. قرار است دوشــنبه به همراه عباس نقدي زاده به گرجســتان بروم تا از باشــگاههاي اين كشــور بازديد كنم.» فتــحا...زاده درباره اينكه اگر مديرعامل تيم گرجستاني شود بازيكنان ايرانــي را به آنجا خواهد برد يا خير؟ ميگويد: «قطعا اين كار را خواهم كرد و دو سه بازيكن ايراني را همراه خود به گرجســتان خواهم بــرد.» مديرعامل سابق استقالل درباره اينكه آيا در كشور گرجســتان هم بمب خواهــد تركاند يا خير؟ ميگويد: «قطعا اين كار را خواهم كرد. فتحا...زاده هميشــه به دنبال جذب بازيكنان خوب است و منشا را هم جذب ميكنم!» فتــحا...زاده يكــی از مديران شناخته شــده باشگاهی در ايران است و همين باعث شده تا گرجستانيها سراغ او بيايند. مديرعامل سابق استقالل وقتي در اين تيم مدير بود عادت داشــت در فصل نقل و انتقاالت بمب بتركاند و حاال اگر در گرجستان هم به او پست مديريت بدهند همان رويه را پيش ميگيرد. وقتي فتحا... زاده ميگويد منشــا را ميخواهد يعني هنوز در فكر بمب تركاندن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.