افتخاريهيچدفاعيازمنصورياننكرد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بعد از محروميت بازيكنان اســتقالل از ســوي كميته انضباطي فدراســيون فوتبال، عليرضــا منصوريان بارها به دفاع از باشــگاه استقالل پرداخت و فدراسيون فوتبال را تحت فشار قرار داد تا اين محروميت ازبين برود اما در همه روزهايي كه او در ستيز با فدراسيون فوتبال بود، رضا افتخاري، مديرعامل باشــگاه استقالل حتي يك بار هم به دفاع از سرمربي باشگاه اســتقالل نپرداخت. سياست افتخاري ناشــي از اختالفهايــي اســت كــه ميان او و منصوريــان وجــود دارد به ايــن دليل كه مديرعامل اســتقالل اساســا از ابتــدا موافق حضور بازيكنان اميــد در بازيهاي قهرماني آسيا بود و دوست داشت منصوريان بي قيد و شرط اجازه دهد بازيكنان استقالل در اردوي تيم اميد حضور يابند.

حال ممكن اســت سياست افتخاري در بیتوجهي بــه منصوريان در ماجراي اختالف با فدراســيون فوتبــال در روزهــا و ماههاي آتي بدل به يك اختالف ريشــهاي ميان اين دو شــود و پيامدهاي بيشــتري را نيز براي اســتقالل به همراه آورد. البتــه اگر بخواهيم موضوع را به شــكل منطقي بررسي كنيم به اين نتيجه ميرسيم كه منصوريان بايد تحت هر شــرايطي تابع نظر مديرعامل باشگاه باشد و تصميمهايي كــه او ميگيرد را در تيم اجرا كند اما در عمل ديديم كه ســرمربي استقالل پا گذاشــت روي تمام توافقهايــي كه ميان افتخاري و سران فدراسيون فوتبال انجام شده بــود و اجازه حضــور اميدهايش در بازيهاي قهرماني آسيا را نداد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.