گوگ تازه ترين مصدوم استقالل

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مدافع اســتقالل دچــار مصدوميت شده اســت. عظيم گوگ، مدافع استقالل كه در هفته اول مسابقات ليگ برتر مقابل صنعت نفــت به ميدان رفــت در تمرين آبيپوشــان دچار مصدوميت شــد و در حال حاضر يكي از مشتريان دكتر نوروزي است. او از ناحيه كشاله مصدوم شده است و شــرايط مبهمي براي بازي با استقالل خوزســتان دارد. اين در حالي اســت كه استقالل مصدوماني مانند فرشيد باقري، فرشيد اسماعيلي و لئوناردو پادواني دارد كه بــه اين بازي نخواهند رســيد. عظيم گوگ در بازي با نفت براي نخســتين بار براي استقالل بازي كرد و خطايي كه روي بازيكن حريف انجام داد باعث شد تا داور مســابقه براي نفت پنالتي بگيرد و همين پنالتــي منجر بــه تنها گل تيــم ميزبان شــد. با اينكه در جريان بازي اين بازيكن عملكــرد بدي نداشــت و حتي يك توپ را نيــز از روي خط دروازه بيرون كشــيد اما به دليل اينكه باعــث پنالتي دادن به حريف شد نمره خوبي از جانب كادرفني نگرفت و اين در كارنامه كاري اين بازيكن به عنوان يك نقطه منفي لحاظ ميشــود هر چند كه گوگ به دليل مصدوميت فعال در كنار استقالل تمرين نكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.