مراغه چيان: بازيكنان نبايد باعث ضرر استقالل شوند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

مراغه چيان پيشكســوت استقالل معتقد است كه تغييرات زياد باعث بازي ضعيف استقالل شــد. او در اين زمينه ميگويد: «اســتقالل در بازي نخســت نتوانســت به نتيجه مد نظرش برسد و علت اين مســاله هم تغييــرات زياد در اســتقالل اســت. به هر حال براي بهتر شــدن نياز به هماهنگي است. بازيكنان در اين شرايط ســخت همديگر را پيدا ميكنند و با گذر زمان اين شرايط تغيير ميكند. البته من اين همه تغيير در تيم را نميپســندم و فكر ميكنم كه نبايد اين همه تغيير ايجاد ميشــد. پارسال هم استقالل تغييرات زيادي داشت و تا نيمفصل نتوانست شكل خودش را پيدا كند. در كل اميدوارم كه استقالل مقابل استقالل خوزســتان بازي خوبي را ارائه دهد و پيروز شــود، هرچند كه كار اين تيم خيلي سخت است.»

پيشكسوت استقالل در پايان و در پاســخ به اين سوال كه نظرش راجع به شــكايت تيموريان و رضايي از استقالل و بحث لغو مجوز حضور آبيها در ليگ قهرمانان آسيا چيست، ميگويد: «به هر حال باشگاه اســتقالل از اول قدم بدي را گذاشته بود. بازي كردن در استقالل و پرســپوليس خودش ميلياردها تومان ارزش دارد. ايــن بازيكنــان هــم نبايد كاري كنند كه اســتقالل متضرر شود. همه چيز كه پول نيست. واقعا فوتبالي كه بازيكنــان در ايران ارائه ميكنند در حد پولي اســت كه دريافت ميكنند؟ نميدانــم چرا باشــگاهها بــا هم براي حــل اين مســاله متحد نميشــوند تا ديگر شاهد پرداخت پولهاي بزرگ به بازيكنان نباشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.