حميد بابازاده قراردادش با استقالل را ثبت كرد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

بابازاده روز گذشــته بــا حضور در هيات فوتبال تهران قرارداد خود را با اين باشگاه ثبت كرد.

مربي دروازهبانان استقالل قرارداد خود را به مدت يك ســال با اســتقالل تمديــد كرد تا در ليــگ هفدهم هم در كنــار اين تيم باشــد. بابــازاده به دليل مشــكالتي كه با باشگاه استقالل داشت در هفته اول ليگ روي نيمكت اين تيم حاضر نشــد اما در هفته جــاري بعد از جلســه با افتخاري مديرعامل باشگاه با آبي پوشــان براي فصل آينده به توافق رســيد. اينطور كه گفته ميشود مربيان اســتقالل از بابت اينكه مبلــغ قرارداد فصــل جاري آنها با ليگ گذشــته هيچ تفاوتي نداشته به شدت از مديريت اين باشــگاه دلخور بودند، بــه همين دليل هم بابازاده حاضر بــه ثبت قرارداد خود نميشــد. حضور بابازاده روي سكوها در بازي با نفت باعث علني شــدن اختالف طرفين شــد و بعد از اينكه اين اختالف رسانهاي شد، مســووالن استقالل براي جلوگيري از هرگونه تنشــي بــا بابازاده جلســه گذاشتند و در نهايت او را مجاب به تمديد قرارداد كردند. باتوجه به اينكه روز گذشته بابازاده قراردادش را به ثبت رساند اين مربي براي بازي دوم استقالل روي نيمكت مينشــيند. اســتقالل در دوميــن ديدار خود در ليــگ برتر برابر استقالل خوزستان قرار ميگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.