مجوز بازي بازيكنان تازه وارد صادر شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

ســازمان ليگ فوتبال مجوز بازي بازيكنان تازه وارد اســتقالل براي يك بازی ديگر را صادر كرد. پندار توفيقي ديروز با حضور در سازمان ليگ بخشي از بدهی ســالهاي گذشته اين باشگاه را پرداخت كرد و ســازمان ليگ مجوز بازي بازيكنــان تازه وارد اين تيم براي يك فصل ديگر را صادر كرد.

فريبرز محمودزاده رييس كميته نقــل و انتقاالت با تاييــد اين خبر در اين باره ميگويــد: «پندار توفيقي در ســازمان ليگ حضور پيــدا كرد و ما اجازه بــازي بازيكنان تــازه وارد اين تيــم براي يك ســال ديگــر را صادر كرديم.» به ايــن ترتيب بازيكنان تازه وارد اســتقالل براي حضور در بازي با استقالل خوزستان هيچ مشكل و منع قانوني ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.