استقالل چطور مجوز بازي گرفت وقتي بيك زاده و آندو هنوز طلبكارند؟

كلیشــه و عادت، بدترين آفتي اســت كه ميتواند به دامن هر سیســتمي بیفتد. بخصوص وقتي اعضاي آن جامعه و سیســتم بــه بينتیجه ماندن و پايان بد عادت كنند. حكايت دوري نیســت اين كلیشــهاي كه صحبتش را ميكنیم؛ همین داســتان هر ســاله ممانعت ســازمان لیگ از حضور تی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران - بهناز میر مطهریان ‪Behnaz Mirmotahharian‬

استقالل همين حاال بازيكناني چون آندو و بيك زاده را با مبالغ بااليي در ميان طلبكاران خود دارد اما مجوز بازي گرفته، در عوض فدراســيون علنا اعالم كرده كه نفــت تهران به دليل بدهــي نميتواند از بازيكنان جديد خود استفاده كند.

امــروز تيمهايــي مجوز بازيشــان را از فدراســيون فوتبــال ميگيرنــد كه هميــن حاال صفي طوالنــي از طلبكاران هنوز پولي از آنهــا دريافت نكردهاند و در عوض نماينده تيمهاي ديگر ســرگردان در راهروهاي فدراســيون به دنبال مجوز هستند. استقالل و پرسپوليس نمونههاي مشخصي از تيمهاي بدهكار ليگ هستند كه با تعداد زيــادي از بازيكنان و مربيان خود از سالها پيش تا كنون تسويه حساب نكردهاند. بــا وجود همه ايــن طلبكاران چطور ميشــود كه ديروز(چهارشــنبه) فدراســيون فوتبال از صــدور مجوز بازي براي اين تيم ميگويد؟ هاشــم بيك زاده يكي از همين طلبكاران اســتقالل است كه با نفت تهران قرارداد بســته. با اينكه دوسال است بابت شــكايتش از استقالل حكــم كميته انضباطــي را دريافت كرده اما هنوز موفق نشــده حتــي يك ريال از 900 ميليون تومان طلبي كه از باشــگاه استقالل داشته را دريافت كند.

ماجرا وقتي جالب ميشــود كه بيك زاده در نفت تهران شاهد تنشي است كه بــه خاطر خبر صادر نشــدن مجوز بازي بازيكنــان جديد نفت، در تيــم به وجود آمده اســت اما از طرف ديگر استقالل به راحتــي مجوز بــازياش را گرفته. او اين اتفاق را باعث برهم خــوردن تمركز تيم ميداند و ميگويــد: « در فاصله يك روز مانده بــه بازيها، هنــوز ما(نفت تهران) نميدانيم كه ميتوانيم مقابل فوالد بازي كنيم يا نه؟ فدراسيون فوتبال اعالم كرده كه باشــگاه نفت به دليل بدهي نميتواند اين هفته بازي كند و مسووالن باشگاه هم اعالم كردهاند كه اين مشــكل را به زودي حل ميكنند. با اين حال من شاهد هستم كه اين خبرها و تنشها چطور باعث شده كه تمركز حميد درخشــان به هم بخورد. با اينكه او بايد فقط روي مســائل فني و مســابقه پيشرو تمركز داشــته باشد اما بايد به فكر اين باشد كه فدراسيون مجوز حضور بازيكنانش را صادر ميكند يا نه؟ »

اينكه فدراســيون فوتبــال بخواهد براساس قانون با تيمها برخورد كند، اصال اتفاق بدي نيست اما ماجرا وقتي پيچيده ميشــود كه اســتقالل با وجــود بدهي سنگيني كه هنوز به بازيكنان سابق خود دارد، از اين قانون مستثني ميشود. بيك زاده خود شاهدي است براي اين تبعيض و دربارهاش توضيح ميدهد: «ســوال من اين است كه مگر فقط نفت تهران بدهكار اســت؟ يعني هيچ تيم بدهكار ديگري در ليگ نيست؟ همين اســتقالل كه مجوز بازي گرفته را ميبينيد؟ من 900 ميليون تومــان از اين تيم طلــب دارم كه هنوز نگرفته ام. به فدراسيون فوتبال بابت طلبم شــكايت كردهام و دو ســال است حكم فدراسيون عليه باشگاه استقالل در دست من اســت اما هنوز نتوانســتهام طلبم را بگيرم. وقتي فدراسيون فوتبال به حكمي كه خــودش داده عمــل نميكند، چطور انتظار دارد باشگاهها به تعهداتشان عمل كنند؟ »

بيك زاده تنها يك نمونه از طلبكاران تيمهــاي بدهكاري اســت كه بــا وجود بدهكاريشــان مجوز بــازي ميگيرند. از همين اســتقالل بازيكنــان ديگري مثل آندو هســتند كه هنــوز از اين باشــگاه طلبكارند. از استقالل بگذريم. پرسپوليس هم از سالهاي گذشــته طلبكاراني دارد كه هركــدام ميتوانند دليلــي براي لغو مجوز بازي تيم باشند. همينطور تيمهاي صنعتي و پرطرفــدار ديگري كه به خاطر طرفدارانشان يا به خاطر نهاد قدرتمندي كه پشتشــان قرار گرفته، فدراسيون در اجراي قانون براي اين تيمها تخفيف قايل ميشود.

اين تبعيض آشــكار اما نه تنها نشانه روشــن فكري و انعطاف پذيري و مهرباني فدراسيون به حساب نميآيد، بلكه اقتدار فدراسيون فوتبال براي پافشاري بر اجراي قوانين ديگر را خدشهدار ميكند. چرا بايد باشگاهها به خاطر تحكمي كه از فدراسيون جهاني فوتبال(فيفا) در اجراي احكام ديده انــد، طلب بازيكنان خارجــي درجه دو و سه خود را در اولويت قرار دهند كه مبادا دچار محروميتهاي سنگين و قاطع فيفا شوند؟ در عوض بازيكنان ايراني كه بيشتر و موثرتر از خارجيها هم ظاهر شــده اند، حتي با وجود مراجعه به فدراسيون فوتبال باز هم بــراي دريافت مطالبات خود ناكام بماننــد؟ با اين وضعيــت ميتوان اميدي داشــت به روزهاي خــوش آينده فوتبالي كه تبعيض و رانت جــاي حرفهايگري و اجراي قوانين را گرفته است؟

اينجاست كه ميگويند بي قانوني بهتر از قانون بد است چرا كه اگر فدراسيون از همان ابتدا حرفــي بابت ممانعت از بازي تيمهاي بدهكار نمــيزد، بهتر از اين بود كــه خودش راههايي بــراي دور زدن اين قانــون در اختيار تيمهايــي قرار دهد كه به واســطه هواداران يا رانتهاي ديگر به قدرتي بيشتر از قدرت فدراسيون فوتبال دست يافتهاند.

اينجاست كه ميگويند بي قانوني بهتر از قانون بد است چرا كه اگر فدراسیون از همان ابتدا حرفي بابت ممانعت از بازي تیمهاي بدهكار نميزد، بهتر از اين بود كه خودش راههايي براي دور زدن اين قانون در اختیار تیمهايي قرار دهد كه به واسطه هواداران يا رانتهاي ديگر به قدرتي بیشتر از قدرت فدراسیون فوتبال دست يافتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.