دايي: الزم باشد بهترين بازيكنم را كنار ميگذارم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ســايپا پس از يــك امتياز با ارزشــي كه مقابل ســپاهان به دســت آورد امــروز ميزبــان تيمي اســت كه هفته گذشته اســتقالل را شكست داد. علي دايي سرمربي ســايپا درباره بازي بــا صنعت نفت آبــادان ميگويد: «يك بازي حســاس و مهم داريــم و صنعت نفــت كادر فني و بازيكنان موفقي دارد. اين تيم در ديــدار قبلي هم خوب بازي كرده و نتيجه گرفته اســت. فردا مقابل اين تيم نبايد اشتباه كنيم. در اين هفته تمرينات خوبي داشتيم و به خوبي براي ديدار با صنعت نفت تالش كرديم و قطعا براي كسب 3 امتياز به ميدان ميرويم. اميدوارم با ارائه يك بازي هوشــمندانه و خــوب ضمن كســب پيــروزي خود را بــه رتبههاي باالي جدول برســانيم. بازيكنان ســايپا در ايــن دو ماه كه من با آنهــا كار كردم به خوبي تالش كردند و اميــدوارم خدا نيز بــه ما لطف كند تا مزد زحماتمــان را دريافت كنيم.» او به هيچ وجه نگران پاييــن بودن ميانگين سني تيم شــان نيست. «من قبول دارم ميانگين سني تيم ما پايين است اما در كنار بازيكنان جوان در تيم ما بازيكنان باتجربــه نيز حضــور دارنــد. بازيكنان جوان مــا در عين جواني ســابقه بازي در تيمهاي جوانان و اميد را در كارنامه خود دارند و من خيلي روي آنها حساب ميكنم ضمــن اينكه همانطور كه گفتم در كنار اين جوانــان بازيكنان با تجربه ما به آنها كمك خواهند كرد. ســايپا در اين فصل تركيبــي از بازيكنان جوان و با تجربه اســت و مطمئنا اين تلفيق به مــا كمك خواهد كرد. در تيم ســايپا از بازيكن 17 ســاله تا بازيكن سي و اندي ساله در كنار هم تمرين ميكنند و قطعا بازيكن 17 ســاله تجربه مــن با 47-8 ســال سن را ندارد. اين وظيفه من است تا بــه او كمك و ديد او را باز كنم اما به خود او نيز بستگي دارد كه مسائل مطرح شده را قبول كند تا به پيشرفتش ادامه بدهــد. اين بازيكنان بايــد بدانند نبايد مانند برخي بازيكنان جواني باشــند كه در مقاطعي توانايي خود را نشــان دادند و در حال حاضر در فوتبال حضور ندارند و از سرنوشــت آنها مسائل زيادي را ياد بگيرند.» او مدعي اســت كه بهشدت با بازيكن ساالري مقابله ميكند: «در تيم ما اگر بهترين بازيكن كه 100 گل براي ما به ثمر ميرســاند، برخــالف جريان حركت كند از تيم كنار گذاشته ميشود. در تيم ما كوچك و بزرگ جايگاه خود را دارنــد و كادر فني تالش ميكند به آنها كمك كند. اگر تيم نفت سال گذشته را بررسي كنيم متوجه ميشويم احترام و دوستي در آن تيم دوطرفه بود كه باعث شد آن نتايج خوب را كسب كنيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.