برنامه هفته ششم ليگ برتر فوتسال

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

13 مرداد

هفته ششــم ليگ برتر فوتسال در حالي از فردا آغاز ميشود كه بازگشت تيم گيتي پسند از رقابتهاي جام باشگاههاي آسيا حساسيت ليگ را افزايــش ميدهد. به هميــن دليل بازي نايب قهرمان آســيا بهعنوان تنها مســابقه روز شنبه مقابل آذرخش بندر عباس برگزار ميشــود. در مهمترين بازيها هم تاسيســات دريايي كه در بازيهــاي اخير نتايج خوبي را به دســت آورده ميزبان شهروند ساري خواهد بود. مس سونگون هم به خانه پارســيان شهر قدس ميرود و فرش آرا هم از لبنيات ارژن شيراز پذيرايي ميكند. *آتليه طهران قم - ملي حفاري ايران ساعت 16:30 *فرش آراي مشــهد - لبنيات ارژن شيراز ساعت 18 *تأسيسات دريايي - شهروند ساري ساعت 18 *پارسيان شهر قدس- مس سونگون ساعت 18 *مقاومت قرچك-هيات فوتبال قم ساعت 18 *شهرداري ساوه-مقاومت البرز ساعت 18 شنبه 14 مردادماه *آذرخش بندر عباس-گيتي پســند اصفهان ساعت 18

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.