مازيار ربيعیفر مربی برق شيراز شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مازيــار ربيعیفر مربی ســابق تيم داماش گيالن بــه عنوان مربــی و دســتيار اول داود مهابادی در باشــگاه برق شــيراز قرارداد امضا كرد. ربيعیفر بازيكن سابق پاس تهران، اگالوی يونان و تيم اميد ايران است كه مربيگری را در سالهای گذشته پيگيری كرده و در داماش نيز از مربيان تأثيرگذار بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.