شيخويسي: براي بردن استقالل آمادهايم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

وحید شیخویســي دروازهبان استقالل خوزستان که براي بازي با استقالل کامال آماده اســت، در مورد بازي هفته دوم تیمش ميگوید: «خدا را شکر لیگ را خوب شروع کردیم و در بازي اول ضمن عملکرد خوبي که تراکتورســازي در زمین داشــت، توانستیم با یک برد شروع امیدوار کنندهاي داشــته باشــیم. بازي با اســتقالل هم سختيهاي خاص خودش را دارد و آنها تیم خوبي دارند که متشــکل از بازیکنان و کادرفني بسیار خوب است. بازي مقابل ما براي استقالل اولین بازي داخل خانه است که مطمئنا هواداران زیادي هم به ورزشگاه ميآیند و از اســتقالل حمایت ميکنند. با این حال ما تمام تالشمان را خواهیم کرد و خودمان را آماده این بازي ميکنیم.» شیخویســي درباره نتایج خوبي که تیمش فصل گذشــته مقابل استقالل گرفت، ادامه ميدهد: «فصل گذشته رفت و برگشــت استقالل را شکست دادیم، اکنون هم آمادهایم. با این حال اســتقالل این فصل کمي دگرگون شده و شرایط بازیکنــان آنها فرق دارد. اگر هفته اول و شکســت اســتقالل مقابل صنعتنفت را فاکتور بگیریم، استقالل مثل همیشه تیم خوب و بزرگي است. امیدوارم با کمک خط دفاعي، هافبکها و مهاجمان تیم بتوانیم نتیجهاي خوب را در ورزشگاه آزادي رقم بزنیم. اگر هم دروازه ما بسته ماند، بسیار عالي ميشود.» جمعه ،96/5/13 هفتــه دوم هفدهمین دوره لیگ برتر، ورزشگاه ثامن االئمه (ع) مشهد، ساعت: 19 داور: بیژن حیدري کمكها: بابك عباسقلي زاده، رحیم حاجیلو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.