طاهري:اميدوارمسپاهان ترسناكشدهباشد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محســن طاهري مدیرعامل باشگاه سپاهان با صراحت اعالم ميکند که هیچ اولتیماتومي به علي کریمي براي پیوستن به این تیــم اصفهاني نــداده. طاهري در مــورد آخریــن وضعیت پیوســتن علي کریمي به ســپاهان ميگوید: «سپاهان همیشــه خانه کریمي است اما امیدواریم او هم هرچه ســریعتر شــرایطش را به ما اعالم کند. ما هم وضعیت خاص خودمان را داریم. ایــن را بگویم که ما نميتوانیم از بازیکني مثل کریمي که اسطوره سپاهان اســت به راحتي بگذریم. مــا به کریمي اولتیماتوم خاصي ندادهایم، باالخره خود کریمي باید تصمیم بگیرد که ميخواهد چه کار کند.» مدیرعامل باشگاه سپاهان دربــاره اینکه بــراي پرداخــت پول به بازیکنان و کادر فني مشکلي وجود دارد، ادامه ميدهد: «مشــکلي از بابت شرایط مالي و پرداختي نداریم.» محسن طاهري در رابطه با اینکه آیا از شــرایط ســپاهان راضي اســت یا نه، ميگوید: «باالخره ما سعي کردهایم تیمي را روانه میدان کنیم که در نهایت نتیجه خوبي بگیرد. هرچند معتقدم از هفته اول تا سوم تیمها به زمان نیاز دارند تا هماهنگتر شوند.» طاهري در واکنش به اینکه خیليها اعتقاد دارند سپاهان این فصل به همان تیم ترسناك گذشــته تبدیل شــده، ادامــه ميدهد: «انشاءا... اینطور باشد، ما با امید سپاهان این فصل را بســتیم و دوســت داریم تیم نتایج خوبي را کسب کند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.