گنت نميتواند در ليگ ايران بازي كند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مهاجــم نیجریــهاي مدنظر باشــگاه پیکان به دلیل مشــکل اساسنامهاي هنوز قــراردادش را در فدراســیون ثبت نکرده. پیکان هنوز با «گنــت» مهاجم نیجریهاي خود قرارداد رسمي نبسته. شنیده شده این بازیکن که قــراردادي داخلي به مبلغ 170 هزار دالر با تیم پیکان بسته است به دلیل ایراد اساســنامهاي نميتواند قراردادش را رسما ثبت کرده و براي این تیم بازي کند. گفته ميشــود برخي بازیکنان در صورتي کــه در دو فصل گذشــته حداقل 10 بازي در دو ســطح از باالترین سطوح لیگهاي اروپایي و آمریکاي جنوبي بازي کرده باشند ميتوانند با باشگاههاي لیگ برتري قرارداد منعقد کنند. از ایــن رو این بازیکن، چون آفریقایي است باید در سطح باالي لیگهاي اروپایي و آمریکاي جنوبي بازي کرده باشد. در حالي که شــنیدیم این بازیکن ســابقه بــازي در مصر را دارد که جزو کشــورهاي سطح باال محسوب نميشود. به این ترتیب باشگاه پیکان باید جریمه قرارداد 170 هزار دالري را پرداخــت کند تا این بازیکن آزاد اعالم شده و از پیکان جدا شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.