آذري: روزهاي خوبي با قلعهنويي خواهيم داشت

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ســعید آذري مدیرعامــل باشــگاه ذوبآهن اصفهان شــرایط این تیم را با توجه به حضور امیــر قلعهنویي در ادامه لیــگ برتر مثبت ميدانــد. آذري درباره حضــور امیــر قلعهنویــي در راس کادر فنــي ذوبآهــن ميگوید: «امســال با حضور سرمربي با سابقهاي همچون امیر قلعهنویي سعي ميکنیم با کسب رتبههاي باالي جدول، بــه مجموعه افتخارات این باشــگاه اضافه کنیم و ميدانیم روزهاي خوبــي در انتظار ما خواهد بود. باشــگاه تالش ميکند با جذب منابع مالي جدید شــرایط را تغییر دهد و در همین راستا تعویض چمن فوالدشــهر و ایجاد سکوي جدید براي هواداران در ذیل اسکوربورد ورزشــگاه از جمله این فعالیتها خواهد بــود.» مدیرعامــل باشــگاه ذوبآهن درباره کســب عنوان بهترین تیم اخالق فصل گذشــته لیگ برتــر ادامه ميدهد: «بهترین اتفاق براي باشگاه ذوبآهن، با وجود نتایج و کســب جامها و مدالها در رشــتههاي مختلف، کسب عنوان باشگاه اخالقمدار بوده و بدون تردید همیشــه در این باشگاه اخالقمداري در راس همه امور قرار خواهد گرفت.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.