بازگشت مصدومان ذوب به تمرينات گروهي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

چهــار بازیکن مصــدوم ذوبآهن به تمرینات برگشتند. ذوبآهن که قرار است فــردا در اصفهان میزبان گســترش فوالد باشد، با مصدومیت 4 بازیکن اصلي خودش روبهرو است که حضور نداشتن آنها در این بازي ميتواند براي قلعهنویي دردسرســاز باشد. قاسم حداديفر، مهران درخشانمهر، مهدي مهديپور و محمد ستاري بازیکناني هستند که با توجه به مصدومیتي که دارند حضورشــان در دیدار هفته دوم مشــخص نیســت. این بازیکنان سهشنبه به تمرینات گروهي اضافه شــده و پا به پاي سایرین به تمرین پرداختند تــا روزنه امیدي براي به میــدان رفتنشــان در دل کادرفني ایجاد شــود. در این میان مهديپور قطعا به بازي با گســترش فوالد نخواهد رسید و وضعیت 3 بازیکن دیگر مبهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.