اين رونالدينيو مهربان

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

«شاد کردن دیگران همیشه لذتبخش است.» این را رونالدینیو پاي عکس تازهاش نوشته است. این برزیلي محبوب که سالهاست با فوتبال حرفهاي خداحافظي کرده، این روزها جز در بازيهاي خیریه فوتبال به میدان نميرود و سفرهاي مدامش به اروپا و آسیا هم به خاطر حضور در همین بازيها و کمك به خیریه است. رونالدینیو در آخرین سفر فوتبالي خود به پاکستان رفته بود که آنجا هم هوادارنش کمتر از هواداران اروپایي او نبودند. حاال اما چند روزي ميشود که رونالدینیو به تور اروپا رفته و این عکس را هم در کنار یکي از هواداران ویلچرنشین خود به یادگار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.