هومن جعفري

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر - ‪Houman Jafari‬

عجب هفته عجیبی بود. دو تا رییس فدراســیون اســتعفا کردند، دو تا بازیکن مطــرح از تیمهاي ملي اخراج شــدند، منصوریان و ساکت فقط مانده همدیگر را دم پــارك ببینند، ممد آقا مایليکهن از خواب بهاره بلند شــده و دوبــاره دارد با اقتدار هــر کس از راه ميرســد را از دم تیغ ميگذارند، وزیر ورزش در ســمت خودش ابقا شده، نیمار هم که داشــت در مکتب بارسلونا درس آزادگي و مهر و وفــا ميآموخت، دیدید که اســیر پي اس جي شــد؟ خالصه هفته به شــدت عجیبی بود. خیلي عجیب. شــنبه هم که تعطیل. ما فرصت ميکنیم در این یکي دو روز تعطیلي پوستر نیمار را از روي دیوار بیاوریم پایین و بیندازیمش دور البته بعد از اینکه حسابي با دارت و تفنگ ساچمهاي خدمتش رسیدیم! آتشبازي اینکه یك بازیکن جوان توانسته با توسل به حربه آتش زدن خودش رضایتنامهاش را از مســووالن باشــگاه پیکان بگیرد و به پرسپولیس ملحق شود خیلي خبر مهمي نیست. باید صبر کنیم و ببینیم چند ســال بعد همین بازیکن چند میلیون هوادار را آتــش ميزند و براي رفتن به لیــگ ترکیه، از فدراسیون رضایتنامهاش را به زور ميگیرد و ميرود. آتش به نوبت اســت! همه را به نوبت ميســوزاند! نتیجه اخالقي: ولي بچه دمت گرم! کیف کردم! تو در فوتبال یك چیزي ميشــوي. پیت نفت را دم دستت نگهدار ولي داخلش آب بریز. یکدفعه دیدي کبریت ضامنش در رفت و روشن شد! گرجستان جوان اعالم شــده که حاجي کاستاکورتا قرار است برود گرجســتان براي مدیریت یك باشگاهي. از طریق همین تریبــون این موفقیت و خبــر بزرگ را به روزنامهنگاران و طنزنویســان روزنامههاي ورزشي در گرجستان تبریك ميگوییم. یعني یکي گیرتان آمده که تیتر ميرســاند در حــد المپیك! فتحا... زاده البته به زودي روزنامه گرجستان جوان را هم راه ميانــدازد. از طریق همین تریبون به بچههاي اســتقالل جوان توصیــه ميکنیم یــا دنبال کار دیگري باشند یا سریعتر زبان گرجي را یاد بگیرند کــه اگر روزنامه اینور را انتقــال دادند آنور، دچار مشکل «زبان گرجی» نشوند! این روزها کو کار؟ توصيه به صبايي ها ســهراب بختیاري زاده هنوز به صبا نرفته از این تیم آمد بیرون! گویا حامي ماليهاي باشگاه اعتقاد داشــتند حاال که دارند خرج تیم را ميدهند باید سرمربي را هم خودشان انتخاب کنند. اعتقادشان هم البتــه غلط نیســت. باالخــره االن فصل بي پولي است و هر کســي پول بدهد آش ميخورد. دوزاريتان افتــاد؟ بازیکنها را هم حاال یکطوري انتخاب ميکنند. اصل کار در باشگاهداري خصوصي جذب بازیکن اســت! بقیه فصل کشــك اســت! پیشــنهاد: به مدیران صبا پیشنهاد ميکنیم کمي بیشــتر در مورد حامي ماليشان تحقیق کنند یا دســتکم دو تا وثیقه بیشــتر درخواســت کنند. یکدفعه دیدید این دوســتان هم رفتند و پشــت سرشان را نگاه نکردند ها!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.